ايران

پيك

                         

 

برای كدام لحظه اضطراری  

هواپيمای 120 ميليون دلاری

را كدام مقام عاليرتبه خريده؟

 

 

روزنت امروز نوشت كه يك "مقام عاليرتبه" جمهوری اسلامی هواپيمائی به مبلغ 120 ميليون دلار برای رفتن اينطرف و آنطرف- و البته برای رفتن به آنطرف- خريده است. اين هواپيما از سلطان برونئی خريده شده و واسطه خريد نيز برادر زاده سلطان، يعنی يكی از آقازاده های سلطان نشين بروئنی بوده است. پول اين هواپيما پرداخت شده اما خود هواپيما هنوز به ايران نرسيده است و بيم آن می رود آنها كه خيلی نگران پول های بلوكه شده ايران از سوی امريكا هستند، اين يك قلم را هم برباد داده باشند. البته اگر ثروت ملی باشد و ثروت شخصی بدست آمده از باغ های پسته! البته ما نمی دانيم اين مقام عاليرتبه كدام يك از سلاطين پسته و زيره و نفت و گاز و چای و نيشكر و ... است، همينطوری حدس زديم!

يك حدس ديگر كه بی پايه و اساس هم نيست، داشتن يك هواپيمای اختصاصی برای گاهی اوقات است كه بايد به جزيره كيش و يا يك نقاطی شبيه آن رفت كه نزديك مرز خروج از كشور باشد!!

واسطه اين خريد، به اين دليل كه هواپيما به ايران نرسيده از سوی قوه قضائيه بازداشت شده و در جريان همين بازداشت يكباره كاشف به عمل آمده كه او 30 ميليون دلار دراين معامله سود برده است! يعنی كلاه كلاه كرده است. از آنجا كه قرار است در ايران به سبك چين اصلاحات اقتصادی جانشين اصلاحات سياسی شود و مبارزه با فقر و فساد در دستور قرار گيرد، بايد ديد رهبر معظم كه تاكنون درباره انواع مافياهای واردات و مالكان جزاير اختصاصی واردات قاچاق سكوت اختيار كرده، در باره اين يك قلم 120 ميليون دلاری چه می كند.

سنوال:

اين عالی مقام كيست؟

هواپيمای اختصاصی را برای چه امری می خواهد؟

برای عالی مقام ها كه همه نوع هواپيمای نظامی و غير نظامی وجود دارد، پس فلسفه داشتن يك هواپيمای اختصاصی چيست؟

اين هواپيما قرار بوده در كجا مستقر شود و چه مقامی دسترسی سريع به آن داشته؟

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی