انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 

برای پايان تحصن
پيشنهاد خاتمی 

درجلسه علنی و غير علنی 

 
مجلس قبول نشد

 

 

 

سيد محمد خاتمی رئيس جمهور، با هدف ارائه لايحه برنامه چهارم کشور صبح امروز در مجلس شورای اسلامی حضور يافت. پس از ارائه اين لايحه، مجلس وارد يک جلسه غير علنی شد که از جزئيات مذاکرات آن هنوز اطلاعی بدست نيآمده است. محمد خاتمی ضمن تائيد ضرورت رسيدگی به ردصلاحيت های گسترده و غير قانونی گفت که همراه رئيس مجلس رايزنی هائی را برای حل مسئله بزودی آغاز خواهد کرد.

ظاهرا در جلسه غير علنی مجلس محمد خاتمی پيشنهادهائی را مطرح کرده است، زيرا پس از ترک مجلس از سوی وی، شورای نمايندگان متحصن اعلام داشت پس از پايان وقت کاری مجلس تشکيل جلسه داده و پيشنهادهای محمد خاتمی را مورد بررسی قرار خواهد داد. تشکيل چنين جلسه ای  را ناظران سياسی اينگونه ارزيابی کرده اند که اگر پيشنهادهای خاتمی مورد قبول بود در همان جلسه تائيد می شد و نيازی به تشکيل جلسه تحصن کنندگان نبود. به اين دليل، اين گمان قوی است که خواست خاتمی يک اجبار حکومتی و توصيه ای ناگزير ارزيابی شده  و مورد قبول قرار نگيرد و يا اينکه شروطی از سوی نمايندگان برای پايان تحصن اعلام شود. شروطی که در چارچوب لوايح رد شده رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان خواهد بود. يعنی لغو نظارت استصوابی.

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی