انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 به سبك برنامه هويت، سعيد امامی و قتل درمانی  
گزارش
حسين شريعتمدار
ی در كيهان از تحصن مجلس
اين تحصن يك نمايش است!

 

 

نمايش تحصن شب گذشته با حضور تعدادی از نمايندگان تأييد صلاحيت نشده و برخی خانواده های محكومان قضايی در ضلع جنوبی راهروی پارلمان برگزار شد.

همزمان با آغاز اين برنامه، آرمين در اطراف محل تحصن به حركت درآمد تا نمايندگان پراكنده را به حضور در برنامه دعوت كند. وی به نماينده سبزوار گفت: «آقای خيرآبادی! برويد بنشينيد، شروع شد، هيچكس نيست».

رضا يوسفيان- كه اجرای سانس ديشب نمايش تحصن به وی سپرده شده بود- در آغاز برنامه مدعی شد: بسياری از اقشار مختلف از حركت ما استقبال كرده و خواستار حضور در تحصن شدند، اما به علت كمبود جا نتوانستيم در خدمت شان باشيم. وی از حضور خانواده های چندتن از محكومان دادگاه ها در محفل مذكور «تشكر ويژه» كرد.

كاغذ نوشته های معين و الويری و يك روزنامه آمريكايي

اين سانس از نمايش نيز به جای ارايه «گزارش عملكرد چهارساله مجلس ششم» به «بيان سوابق» بعضی به اصطلاح تحصن كنندگان و نيز بيانات تحريك آميز برخی ميهمانان نظير مصطفی معين وزير سابق «مستعفي» علوم اختصاص يافت. هنگام اظهارات معين- كه با الهام از كاغذ نوشته هايی مشغول تاييد حركت غيرقانونی تحصن كنندگان بود- به علت اشتغال بيشتر حضار به اموری نظير صحبت تلفنی، متلك پرانی با يكديگر و مطالعه روزنامه، همهمه ايجاد شده بود.

در همين بين مرتضی الويری شهردار سابق تهران و سفير فعلی ايران در اسپانيا وارد مجموعه شد كه بلافاصله با استقبال بهزاد نبوی روبه رو شد. وی آنگاه دو برگ منگنه شده با متون تايپ شده و با سربرگ سفارت به نبوی داد و نامبرده نيز به مطالعه آن- كه معلوم بود به نمايش تحصن مربوط می شد- مشغول شد. الويری كپی ديگری از همان متن را به داود سليمانی- نماينده ديگر تهران- داد و همچنين يك نسخه روزنامه هرالدتريبيون را نيز به دست يكی ديگر از بازيگران نمايش تحصن داد تا خبر مربوط به حركت مذكور را در اين روزنامه آمريكايی مطالعه كند.

چهره تحصن كنندگان در نشست دو ساعته ديشب عبوس و نااميدتر از دو شب قبل بود.
صدای اعتراض مادر و شوهر خانم نماينده بلند شد

يكی از نمايندگان زن متحصن به يكی از خبرنگاران زن گفت: «مردم كه هيچ، مادر و شوهرم نيز توجيه نيستند. اين چند روز كه بچه ها را پيش مادرم گذاشته ام، بالاخره لب به اعتراض گشوده و امروز در تماسی تلفنی به من گفت: «اين مسخره بازی ها را كنار بگذار و بيا بچه هايت را جمع كن.» اين نماينده اضافه كرد: همسرم نيز از اساس با كانديداتوری من مخالف بود و می گفت از اول ازدواجمان زندگی راحتی نداشته ايم و همه زندگی تو بيگاری برای رفقای حزبی ات شده، هرجا می خواهند دعوا كنند، خودشان كنار می ايستند و توی ساده دل را وسط دعوا می فرستند.

آلرژی به كلمه «بيت المال»!

عصر ديروز دقايقی پيش از برگزاری سانس بعدازظهر نمايش موسوم به تحصن، خبرنگار امور مجلس ما در آستانه ورودی راهروی مجلس از هادی زاده نماينده مردم محلات و دليجان درباره «توجيه استفاده از امكانات بيت المال برای يك حركت گروهي» سؤال كرد. هنگامی كه وی مشغول پاسخ دادن بود، رسول مهرپرور نماينده درگز به فحاشی و پرخاش عليه خبرنگار ما پرداخت كه خبرنگار ما نيز متناسب با ادبيات و لحن اين نماينده تندرو پاسخ وی را داد. نامبرده تلاش داشت با فرسايشی كردن بحث و ايجاد نوعی تشنج به بازار كساد نمايش تحصن رونق ببخشد، اما وقتی متوجه شد ادامه اين مشاجره و به هم زدن مباحثه منطقی ميان خبرنگار ما و هادی زاده نفعی برای وی ندارد، صحنه را ترك كرد، وی دقايقی ديگر، دوباره خود را به محل رساند و ضمن توهين به روزنامه كيهان، نماينده طرف بحث (هادی زاده) را كشيد و به داخل راهرو برد.

مهرپرور از جمله نمايندگانی بود كه در نمايش ديشب تحصن، اعضای خانواده خود را نيز آورده بودند. وی زمانی كه داشت با اعضای خانواده اش وارد پارلمان می شد، خبرنگاری از او پرسيد: خانوادگی می آييد؟ نماينده در گز جواب داد: سه شب است نرفتم منزل، اينها آمدند ببينند چه خبر است!

وی در طول دوره نمايندگی اش به بهانه های مختلف تهديد به استعفا كرد كه البته آن را عملی نكرد. وی حتی يكبار به حالت قهر از صحن مجلس خارج شد كه اين حركت وی دستمايه مطايبه نمايندگان و لطيفه نويسی مطبوعات شد.

هنوز بدنت گرم است!

در پی همراهی حدود 10 نماينده تأييد صلاحيت شده يا نامزد نشده فعلی مجلس با اقدام نمايشی موسوم به تحصن، دكتر حاجی بابايی نماينده مردم همدان به خبرنگار ما گفت: مثل آن تصادفی می ماند كه يكی از مجروح ها را اشتباهاً در رديف فوت شده قرار دادند و دقايقی بعد كه به هوش آمد، هرچه می گفت من نمرده ام، به او می گفتند «بدنت گرم است، الان نمی فهمی كه مرده اي»!

وی افزود: ظاهراً به بعضی از اين نمايندگان كه تأييد صلاحيت شده اند، گفته شده هنوز بدنت تان گرم است و نمی فهميد كه رد صلاحيت شده ايد!؟

قانون شكنان برای ديگران هم تصميم می گيرند

توقع عوامل اجرايی نمايش تحصن از صدا و سيما برای انعكاس تحرك جناحی ايشان سبب شد تا خبرنگاران و تصويربرداران صدا و سيما را از ثبت و ضبط ابعاد مختلف نمايش مذكور منع كنند. از عصر ديروز در حالی كه حدود 80 خبرنگار، عكاس و تصويربردار رسانه های داخلی و خارجی آماده انجام مأموريت خود بودند، اداره اخبار مجلس به دستور غيرقانونی عوامل گروهك تحصن كننده از ورود تصويربرداران و خبرنگاران صدا و سيما به راهروی مجلس جلوگيری كرد.

تبديل اداره اخبار مجلس به عمله آشوب طلبان بست نشين و برخورد تبعيض آميز با رسانه ملی در حالی صورت می گيرد كه اصولا بهره برداری 70 نماينده تندرو مجلس از امكانات بيت المال برای پيگيری اهداف شخصی و جناحی شان زيرسؤال است.                     

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی