انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 فريبرز رئيس دانا:
مسئله صلاحيت ها نيست
نبرد برای منافع طبقاتی است

 

 

فريبرزرييس دانا اقتصاد دان دگر انديش ايران، پيرامون بحران كنونی حاكم بر كشور  و ماجرای رد صلاحيت ها توسط شورای نگهبان گفت:

جامعه از مرز خطر ناهنجاری های اجتماعی گذشته و موجی از بدبينی و عصبانيت بين مردم رواج پيدا كرده است.

فقط با وارد آمدن يك ضربه به بدنة جامعة مانند آنچه در حادثه بم اتفاق افتاد، افكار عمومی نشان خواهند داد كه به چه ميزان به يكديگر علاقه مند هستند.

ضربه ای كه امروز به جامعه وارد شده است جامعه را بی قرار كرده و نتيجة آن اين است كه دست كم معالجه های خود به خودی و اتوماتيكی كه جامعه برای حفظ خود داشت، متوقف شده است.

مسئله رد صلاحيت ها در سطح تفسير قوانين، برخوردهای ايدئولوژيك و يا تفسيرهای متفاوت از نظام قانونی و شريعت نيست. برخوردهای كدخدامنشانه با مسائل، مردم را بيشتر عصبی می كند و رد صلاحيت ها نشان دهنده سيتز موقعيتی است.

 شورای نگهبان آنچه را كه قانون بر عهده اش گذاشته انجام می دهد، چرا كه قانون حق نظارت استصوابی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است.عده ای از اين وظيفه شورای نگهبان، به عنوان سليقه ياد می كنند، ولی من به آن منافع طبقاتي
می گويم. مردم حقيقت را می فهمند و به همين دليل عصبی و ناراحت می شوند و دشمنان حيات ملی از نااميدی های مردم بهره برداری می كنند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی