ايران

پيك

                         

 پيام رهبر به مجلس:ا
به تحصن خاتمه بدهيد
    والا منتظر
عكس العمل باشيد   
پيام تحصن كنندگان:ا
آماده به توپ بسته شدن مجلس هستيم!ا

 

 

در راهروهای مجلس داغ ترين و در عين حال محرمانه ترين بحث مربوط به پيامی است كه رهبر برای  نمايندگان متحصن مجلس فرستاده است. با آنكه جمله رهبر را همه می دانند، اما كسی نمی گويد حامل پيام چه كسی بوده است. رهبر در پيام خود گفته « به تحصن خاتمه بدهيد والا منتظر عكس العمل شديد باشيد!»

در پاسخ به اين پيام جسورانه و تحكم آميز، پاسخ نمايندگان مجلس به رهبر اينگونه بوده است« ما آماده ايم تا مجلس به توپ بسته شود. يلتسين كرد و پيش از او محمد علی شاه هم كرده بود.»

اين درحالی است كه پيش از رسيدن اين پيام و با حدس و گمان هائی كه پيرامون آن وجود داشت، محمد رضا خاتمی در سخنانی بصورت هشدار باش گفته بود« مجلس به هيچ پيامی برای پايان دادن به تحصن توجه نمی كند»

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی