انتخابات مجلس

پيك

                         

 دكتر يزدی: زمان ريختن داروی تلخ تحولات به گلوی مخالفان
گزارش حمايت از تحصن
درزيرزمين ساختمان جبهه مشاركت
كديور: سادگی است اگر تصورشود تمام اين توطئه ها
 بدون دخالت مستقيم رهبر اجرا می شود
.
رضوی فقيه: مجلس را
به توپ ببنديد، اما دوران استبداد صغير
كوتاه خواهد بود!

 

 

گزارش از: بهمن احمدی امويی

 

سعيد رضوی فقيه پشت تريبون رفت، گفت :" من برای سلطنت طلبان داخلی يك پيام دارم . حال كه نمايندگان را رد صلاحيت كرده ايد ساختمان مجلس را هم به توپ ببنديد تا دوران استداد صغير شما هم شروع شود."جمعيت 200 نفره فعالان سياسی ، مطبوعاتی و دانشجويی گرد آمده در زير زمين كوچك ساختمان جبهه مشاركت با شنيدن اين حرف ها برای چند دقيقه او را تشويق كردند. و وقتی اضافه كرد :" عمر حكومت استبدادی شما كوتاه خواهد بود . به اندازه زمانی كه يك سگ پوزه خود را پاك می كند." تشويق ها دو چندان شد . جمعيت در جبهه مشاركت گرد آمده بودند تا با نمايندگان متحصن در مجلس اعلام حمايت كنند.در اين وقت كم همه خود را رسانده بودند. ابراهيم يزدی، پيمان، كديور، علوی تبار، خشايار ديهيمی و علی رضا رجايی. مهندس سحابی پيام داده بود كه او هم از اين اقدام حمايت می كند اما بدليل بيماری نتوانسته بود خود را برساند. آيت الله منظری هم به وسيله يكی از شاگردانش پيام خود را رساند.

تمام صحبت ها حول اين محور بود كه ديگر نبايد فرصت بدست آمده را از كف داد. بهترين زمان برای پر كردن شكاف بوجود آمده بين مردم و اصلاحات است و نمايندگان اصلاح طلب نيز بايد ثابت كنند كه لايق نمايندگی اين ملت بزرگ هستند.

"ديگر كافی است پس از 25 سال بی توجهی به حقوق مردم. ديگر نبايد با التماس از اقتدار گرايان خواست كه به خواسته مردم تن در دهند .

نوبت به سرافرازی اين ملت رسيده وآنها با يد بدانند كه ناچار به پاسخگويی هستند." خشايار ديهيمی گفت : در صورتی اين حركت پيروز خواهد شد كه تن به مصالحه و دل خوش كردن به وعدهای اقتدار گرايان غير قابل اعتماد ندهند. اين كار در شرايط فعلی گناهی است نابخشودنی." و جمعيت فرياد زد:" اين كار خيانت است."

سخنران ادامه داد:" برگشت از نيمه راه خيانت است. نبايد از زير كار در رفت وبايد تا آخر رفت". و باز هم تشويق حضار. "حتی نبايد حق يك نفر ضايع شود.در غير اين صورت اين حركت يك اقدام ابتر است. بايد حذف كامل نظارت استصوابی را هدف قرار داد واز آن پائين تر نيامد."

ابراهيم يزدی كه پشت تريبون رفت فضای جلسه را برای چند دقيقه توام با خنده كرد. او با اشاره به يكی از پنج مورد ادعايی هيات نظارت در مورد رد صلاحيت خود گفت:" به من ابلاغ كرده اند كه شما به سوء شهرت متهم هستيد ودر عين حال مرتد." او با اشاره به عدم موفقيت اصلاح طلبان در مورد مساله رفراندم و لايحه انتخابات رئيس جمهوری گفت":ما در سر پيچ سرنوشت ساز تاريخ هستيم با استفاده از نيروهای بالقوه اجتماعی و تبديل آن به يك نيروی بالفعل بايد در ساختار قدرت تغيير بوجود آورد.مبادا در وسط كار به بعضی وعده ها دل خوش كنيد بايد تا آخر رفت. شرايط ملی وبين المللی به گونه ای است كه ما می توانيم آرام آرام داروی تلخ پذيرش تغييرات را به خورد اقتدار گرايان بدهيم ". او به مردم ياد آوری كرد

نمايندگان خود را تنها نگذارند.

اسم كديور كه به عنوان سخنران بعدی شنيده شد برای چند لحظه همه با هيجان او را تشويق كردند. مردم می دانند كه او چه ميگوييد و او نيز به خوبی می داند كه چه كسی را بايد مورد خطاب قرار داد:

"تمام اين اتفاقات با رضايت و هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی انجام می شود و اين ساده انگارانه است كه فكر كنيم شش نفر در شورای نگهبان سر خود دست به چنين كارهايی می زنند."

كديور در ميان تشويق های پی در پی ادامه داد:

"اگر اختيارات مطلق هستند پس مسئوليت هم مطلق است و مسئول همه اين اقدامات ايشان هستند."

او به ذكر اين مساله پرداخت كه اخيرا رهبری در جايی گفته اند انتخابات مثل يك مسابقه فوتبال است وايشان هم نقش داور آن مسابقه را دارند ودر ادامه گفت:

" من هم با چنين تشبيهی موافقم با اين تفاوت كه در اينجا داور نقش سر مربی يكی از دو تيم را بر عهده دارد و پيشاپيش هم به 11 بازيكن رقيب كارت قرمز داده است."
نرگس محمدی همسر تقی رحمانی زندانی هفت ماهه ملی مذهبی ها گفت:

" در مسير راه كه می آمدم فكر كردم شايد اين بار نيز چون مشروطيت و كودتای 28 مرداد شكست بخوريم و دوباره مردم به خودشان پشت كنند".او گفت ": فكر می كنم ما باز هم در آستانه يك شكست تاريخی ديگر با شيم". وبا افسوس از مردم خواست كه اين بار جنبش اجتماعی را تنها رها نكنند و به كمك نمايندگان خود بيايند .هر چند اين نمايندگان كار زيادی نتوانستند انجام دهند.

 

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی