ايران

پيك

                         

 هنر 37 هزاري

پيك نت

 

 

در اين ستون قرار بود هنرها عرضه و يا از هنرمندان ياد شود. از ابتدا تا امروز هم چنين عمل شده بود. اما از آنجا كه  شب گذشته پيك نت يك كار هنری و انديشه ای كرد، تصميم گرفته شد در اين ستون از اين هنر هم ياد شود. البته اگر جلب اعتماد نيزهنر محسوب شود.

اين هنر عبارت بود از جلب اعتماد و توجه خوانندگان و پيگيران امور ايران. آمار اين پيگيران و علاقمندان امورايران، كه روز گذشته از سايت پيك نت بازديد كردند، مطابق جدول بين المللی آمار به 37هزار و 459 رسيد.  به اين ترتيب ما هم ديروز از يك مرز گذشتيم، البته نه از مرز قرمزحكومتی، بلكه از مرز سبز دوستی و اعتماد. ما نامش را می گذاريم هنر؛ شما هرچه می خواهيد بناميدش. بهرحال از اين راه دور توليد خبر و گزارش كردن و در صف رقابت سالم خبری و اطلاع رسانی قرار گرفتن و چند گام جلوتر حركت كردن هم بايد هنر به حساب آيد، بويژه وقتی مردم از داخل كشور با دشواری بسيار سد فيلترها را پشت سر می گذارند و به ديدار ما می آيند. لابد هنری داريم كه می آيند. اينطور نيست؟

اين هنرنمائی ما، البته با برخی آكروبات بازی های اينترنتی برای بالابردن آمار بازديد كنندگان زمين تا آسمان فرق دارد.

سيستم ثبت آمار پيك نت به گونه ايست كه وقتی يكبار وارد اين روزنت می شوند يك شماره به كنترل آن اضافه می شود و ورود به مطالب مختلف آن برای هر ورود به هر مطلب يكبار ديگر شماره روی كنترل آماری ما نمی اندازد. اين بی هنری ما را برخی سايت های ديگر ندارند. يعنی سازوكار برخی سايت ها به گونه ايست كه يكبار ورود به اين سايت ها يك شماره به كنترل آنها اضافه می كند و هر بار كه داخل اين سايت ها هر مطالب و گزارش و خبری را كه برای بازديد كنند باز هم يك شماره به كنترل اضافه می شود. از جمله اين سايت ها، سايت بازتاب است. البته سايت های امنيتی هم از همين روش استفاده می كنند اما مطالب آنها چنان بی اعتبار و بازديد كنندگان آنها چنان كم شمار است كه با اين روش هم شمار بازديد كنندگان و كنتر آمار آنها رقمی به حساب نمی آيد!

وقتی از هنر اعتماد سخن می گوئيم، اين نكات باريك تر از مو را هم در نظر داشته باشيد كه خودش فوت و فنی هنری است!

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی