هنر و انديشه

پيك

                         
كرمان
موسيقی
شعر و سياست
 

 

كرمان ايستگاه تاريخی چادرنشينان بلوچ، كرد وترك بوده است. بدليل تنوع فرهنگی ساكننن اين خطه، موسيقی كرمان آلوده به غربت و تنهائی كوير و كوچ است. "گوشه لب" يا "فلوت" چوپانی و قيچك يار و همراه هميشگی سروده های فائز دشتستانی و باباطاهرعريان بوده است.

 

بم در شمال شرقی جيرفت قرار داشت و يا هنوز هم دارد. داريوش رفيعی، كوروس سرهنگ زاده، بهزاد(مهدی بهزاد پور)، ايرج بسطامی، حسين مكی شعر و سياست كرمان و بم است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی