ايران

پيك

                         
 S.G. Bardeh
Kontonr.: 277978301- BLZ: 100 700 24 Deutsche Bank-( Germany)
فراخوان كمك مالی به
پيك نت را جدی بگيريد!

 

آدرس پستی برای ارسال هزينه آنچه از آن استفاده می كنيد و يا كمك مالی برای ياری رسانی به ادامه كار پيك نت:

K H M I

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany

  توجه!

بمنظور بهره گيری از تسهيلات بيشتر بانكی، كه بويژه داوطلبين كمك مالی از امريكا خواهان آن بودند، شماره حساب جديدی را در دويچه بانك آلمان  جانشين شماره حساب قبلی كرده ايم كه در بالای اين ستون و آخر فراخوان اعلام شده است. به اين ترتيب شماره  حسابی كه قبلا اعلام شده بود را حذف كرده ايم. علاقمندان  كمك مالی به روزنت پيك نت، از اين پس صرفا از حساب جديد بانكی ما استفاده كنند.

 

توان مالی پيك نت، با نيازهای اين روزنت همآهنگ نيست و ما اگر نتوانيم بر اين توان خود بيافزائيم چاره ای ندارم كه از بار موجود آن بكاهيم. اين درحالی است كه از هر سو ضرورت گسترش فعاليت آن احساس می شود. نه تنها احساس می شود، بلكه علاقمندان و خوانندگان آن نيز براين گسترش تاكيد می كنند، گرچه از آنها می توانيم به حق گله داشته باشيم كه "چرا ياری نمی كنيد؟". جمعی چشم و وقت و انرژی بر سر اين تلاش دو ساله گذاشته اند، دشوار است كه شما برای مراجعه به سايتی كه تا حد توصيه به گسترش آن علاقمنديد، درحد خريد يك روزنامه يوميه هزينه استفاده از آن را تامين كنيد؟

در روزهای گذشته و با انتشارفراخوان "ياری مالی پيك نت" پيام هائی همراه با پرسش پيرامون نحوه پرداخت كمك مالی از كشورهای مختلف دريافت داشتيم. برخی خواهان پرداخت كمك مالی به شيوه ای بودند كه ناچار به پرداخت ماليات و يا كارمزد بانكی نشوند، پيام های بيشتری دريافت كرديم كه در آنها از ما خواسته بودند آدرس پستی در اختيارشان بگذاريم تا ياری خود را با پست ارسال دارند و برخی نيز اطلاع دادند كه مبلغی را به حساب بانكی اعلام شده در پيك واريز كرده اند. از ميان اين نامه ها و پيام ها برخی را با سپاس از همه آنها كه اين فراخوان را جدی گرفته اند در آينده منتشر خواهيم كرد.

در پاسخ آنها كه راه حل پرداخت كمك مالی بدون پرداخت و يا با پرداخت كمتر كارمزد بانكی را پرسيده بودند می نويسيم كه اگر از طريق اينترنت اين كمك را به حساب بانكی پيك نت حواله و يا واريز كنند اين هزينه حذف و يا كم می شود.

كسانی نوشته اند مراجعه به بانك برای پرداخت كمك مالی برايشان دشوار است و ترجيح می دهند اين كمك را از طريق پست معمولی و به آدرس پيك نت ارسال دارند. برای اين گروه از علاقمندان به ادامه حيات پيك نت و در پاسخ به ای ميل های آنها، آدرس پستی موقت پيك نت را دراختيارشان گذاشته ايم و طبعا اگر كسان ديگری نيز طالب اين روش و آدرس باشد، از طريق ای ميل چنين عمل خواهيم كرد.

كسانی از امريكا پرسيده اند: با توجه به دشواری مراجعه به بانك بدليل وقتی كه بايد صرف شود "می توانيم چك بانكی ارسال كنيم؟" به اطلاع اين دوستان عزيز می رسانيم كه دريافت چك بانكی اغلب با دشواری همراه است، مگر راه حلی بتوانيم برای آن جستجو كنيم، كه بمحض يافتن اين راه حل، مراتب را اعلام خواهيم كرد. فعلا اين دوستان نيز می توانند از آدرس پستی كه دراختيارشان می گذاريم استفاده كنند و كمك خود را از اين طريق و بصورت نقدی (سفارشی) بفرستند.

ما در باره ضرورت ياری رساندن به پيك نت و دايره گسترده فعاليت هائی كه تاكنون داشته اما بازتاب بيرونی نداشته و همچنين گسترش احتمالی آن( در صورت تامين هزينه لازم) بازهم با شما سخن خواهيم گفت. فراخوان ما را برای كمك مالی به پيك نت جدی بيگريد! چرا كه ادامه حيات پيك نت در گرو آنست.

توجه: كسانی كه از كشوری غير ازآلمان می خواهند پول پرداخت كنند با نوشتن كدهای زير هزينه بانكی كمتری پرداخت خواهند كرد و دريافت آن نيز سريع خواه بود:

 

IBAN: DE 79 1007 0024 0277 9783 01

BIC: DE UT DE DB BE R

 

 

 

ما و شما

سخنی با خوانندگان "پيك نت"

 

 

دوسال از بنيانگذاری روزنت "پيك نت" می گذرد. دورانی دشوار و پرفراز و نشيب طی شده است.

"پيك نت" در شكل و شمايل يك روزنامه و دارای مشی و سياستی معين وارد اينترنت شد. تمركز روی تحولات ايران و بيان آنچه كه در داخل كشور رخ می دهد، اما يا در آنجا قابل انتشار نيست و يا اگر باشد "شير"ی " بی يال و دم و اشكم" می شود، كارپايه پيك بوده است.

با تلاشی جانكاه آن را به روزنامه ای صبحگاهی و برخوردار از تكنيك حرفه ای كار مطبوعاتی تبديل و از انتشار هرچه رسيد و هرچه نوشتند خودداری كرديم. خوداری كرديم تا در يك خط و بر يك مشی باقی بمانيم.  عطای آن پلوراليسمی را كه حاصلش سردرگمی خواننده و يا سرگرمی بييننده است را به لقايش بخشيديم. اين پرهيز دايره همكاران ما را برای دورانی محدود كرد، اما در عوض آنها كه ماندند و هستند بر مداری منسجم شكل گرفته و می دانند كدام مخاطبين را دارند و چگونه بايد پيش بروند. آنها كه كار حرفه ای مطبوعاتی در گذشته و حال كرده اند بخوبی واقفند كه هر نشريه ای می تواند همكارانی فصلی و پرشمار داشته باشد، اما نمی تواند كادر هدايت كننده فصلی داشته باشد. بنابراين، يافتن و منسجم ساختن فكری و قلمی ياران و همكاران ثابت نيز بخشی از آن تلاش جانكاهی بوده كه در بالا به آن اشاره شد.

موفقيت هر نشريه ای را با تيراژ آن و روی شبكه اينترنت با آمار مراجعه كنندگان آن می سنجند. تا پيش از فيلترگذاری امنيتی روی سايت های سياسی در ايران، كه پيك نت را نيز شامل شد، آمار مراجعه كنندگان داخل ايران پيك به 43 در صد از ميانگين روزانه 15 تا حدود 17 هزار مراجعه كننده به پيك نت رسيد. ( اين ميانگين از 20809 شمار مراجعه كنندگان 16 ماه ژوئن گذشته تا 17402 بازديد كننده پيك در تاريخ سوم نوامبرجاری را در بر می گيرد)

كاهش شمار بازديد كنندگان پيك در داخل كشور، كه پس از فيلترگذاری امنيتی آغاز شده بود، با فعال شدن فيلترشكن جامجم متوقف شد، گرچه جدال برای ورود به پيك نت در داخل كشور همچنان ادامه دارد. شمار كسانی كه ازداخل كشور و از طريق سايت جامجم وارد پيك می شوند، روی جدول آمار پيك منعكس نمی شود و به همين دليل آمار مراجعه كنندگان ايران پيك به ظاهر رو به كاهش است، اما ثابت ماندن در صد مراجعه كنندگان امريكا، كانادا، آلمان، انگلستان و حتی كشورهائی مانند مالزی و چين از يكسو و رشد آمار عمومی مراجعه كنندگان به پيك از سوی ديگر نشان می دهد كه رشد آمار مراجعه كنندگان به پيك، نه از خارج كشور، بلكه از داخل كشوراست و اين برای تهيه كنندگان پيك نت يك سرفرازی است.

در آستانه دومين سال بنيانگذاری پيك، هيات تحريريه آن تصميم گرفته است نكاتی را بعنوان سخنی با خوانندگان پيك و شمه ای از راهی و ارتباطی كه در اين دو سال طی شده را بتدريج نوشته و منتشر كند. شايد دراين بازنويسی ها ناهمواری راه و حجم كارسنگينی كه از آن بعنوان تلاش جانگاه ياد می كنيم بيشتر درك و لمس شود. با اميد به همين درك و لمس است كه با شما می خواهيم سخن بگوئيم و خواهيم گفت.

عرصه ديگری كه بايد در باره آن نيز سخن گفت هزينه انتشار منظم پيك نت است. تمام كسانی كه با امور مربوط به حفظ و ارائه سايتی نظير پيك نت روی شبكه اينترنت آشنائی دارند می دانند كه اين كار مستلزم تقبل هزينه ايست كه گريزی از آن نيست. ما در اين باره نيز سخن خواهيم گفت، اما پيش از آنكه نفس در سينه و كلام در گلويمان بماند و بتوانيم آنچه را می دانيم و عزم بازگوئی آن را داريم با شما درميان بگذاريم، بايد چاره ای برای ادامه كار و انتشار پيك نت جستجو كنيم؛ يعنی برای هزينه آن بايد چاره ای بيانديشيم، بويژه آنكه نه تنها برای گسترش كار پيك نت، بلكه برای حفظ همين حجم كنونی مطالب و شمار مراجعه كنندگانی كه داريم نيز چاره ای جز گسترش "سرور" و تفكيك كامپيوترها و گسترش آنها با هدف گريز از حملات ويروسی و سرقت های اينترنتی نداريم.

دو راه حل پيش روی ماست:

1- با توجه به آمار مراجعه كنندگان روزانه پيك، رفتن به سوی پذيرش آگهی های تجاری و تبليغاتي

2- ياری خواستن از خوانندگان و بازديد كنندگان روزانه پيك

 

1- آنچه كه مربوط به راه حل اول می شود، بی شك بخشی از انرژی تهيه كنندگان پيك  را برای توليد آگهی و وصول پول آن خواهد گرفت و اين بيم وجود دارد كه به كيفيت پيك نيز لطمه بزند. و اين درحالی است كه ورود آگهی های تجاری  به صفحه نخست پيك، شكل كنونی آن را دگرگون و عناوين سياسی آن را محدود خواهد كرد. بی شك هر صاحب آگهی و كالائی بهترين و چشمگيرترين قسمت صفحه نخست يك نشريه را برای تبليغ آگهی خود می خواهد و اين درحالی است كه ما درحال حاضر اين بهترين جا را به مهم ترين اخبار خود داده و می دهيم. با پذيرش آگهی های تجاری جدالی بر سر جا و محل انتشار آگهی ها آغاز خواهد شد كه بی شك برنده نهائی آن صاحبان آگهی خواهند بود. اين جدال بتدريج می تواند جنبه سياسی هم بخود بگيرد، يعنی صاحب و يا صاحبان آگهی در آينده شرايطی را برای ارائه آگهی خود قائل شوند. از جمله انتشار و يا عدم انتشار فلان مطلب و يا جهت گيری كردن و يا نكردن به سود و يا عليه فلان شخصيت سياسی و حكومتی.

اداره كنندگان پيك نت با اين دشواری ها و مشكلات درحد اين اظهار نظر و پيش بينی آشنا هستند!

2- خوشبختانه شمار بازديد كنندگان پيك نت چنان است كه حتی اگر هر كدام در ماه چند اورو و يا دلار به صندوق آن كمك كنند، اين روزنامه اينترنتی با آسودگی خيال و پشتوانه ای قوی به كار خود ادامه خواهد داد و گام های بلندی را درجهت گسترش كار خود برخواهد داشت. ما يقين داريم كه هرگز همه آنها كه خواننده روزانه پيك هستند و شمارشان بين 16 تا 17 هزار است- حتی اگر همه آنها را علاقمندان پيك بدانيم-  با چنين عزمی به ياری ما نخواهند آمد. آن بخش كه از ايران پيك نت را می خوانند امكان و شرايط چنين كمكی را ندارند، گرچه بسيار هم مايل به اين كمك و ياری باشند، كه ما يقين داريم اكثريت بزرگ آنان چنين اند.

به اين ترتيب ما فرض خود را بر مبنای نيمی از بازديد كنندگان روازنه پيك استوار ساخته ايم. يعنی 7 تا 8 هزار بازديد كننده روزانه. حتی از همين شمار نيز اگر بخشی به همت برخيزند و به ياری مالی پيك بيآيند، به نگرانی بسيار جدی ما نسبت به امكان تامين هزينه روبه افزايش پيك نت و آينده آن خاتمه بخشيده اند. ماهی چند دلار و يا اورو رقم زيادی است؟ 10 تا بيست دلار يا اورو برای يكسال به حساب مالی پيك نت ريختن و آينده انتشار آن را تضمين كردن رقم كمر شكنی است؟ ما تصور نمی كنيم برای بازديد كنندگان و خوانندگان خارج از كشور پيك نت پرداخت و تقبل اين رقم دشوار باشد، اما همگی بپذيريم كه تامين اين رقم و اين هزينه توسط چند تن دشواراست. نه تنها دشوار كه به مرزهای ناممكن رسيده است و ما صميمانه در اينجا نسبت به امكان ادامه تحمل اين هزينه توسط هيات تحريريه پيك نت هشدار می دهيم!

پيرامون اين دو راه حل بازهم سخن خواهيم گفت، همچنان كه در باره بخش نخست اين بحث، يعنی آنچه كرده ايم و خواهيم كرد. اما برای نماندن سخن در سينه و حرف در گلويمان، كه لازمه آن تامين هزينه انتشار پيك نت است، با تصويب هيات تحريريه پيك حساب ويژه ای را گشوده ايم كه در زير آن را اعلام می كنيم و گزارش آن را نيز بدون ذكر نام و اسامی افراد ياری كننده  باطلاع  خواهيم رساند:

  S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24 Deutshe Bank(Germany)

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی