هنر و انديشه

پيك

                         
سفربخير!ا
 

 

"به كجا چنين شتابان؟"
گون از نسيم پرسيد
 -"
دل من گرفته زينجا،
هوس سفر نداري
ز غبار اين بيابان؟"
-"
همه آرزويم اما
چه كنم كه بسته پايم"...

...
 -"‌به كجا چنين شتابان؟"
 -"
به هر آن كجا كه باشد به جز اين سرا سرايم..."
 -"
سفرت به خير اما ,تو و دوستی , خدا را"

"چو از اين كوير وحشت به سلامتی گذشتی
به شكوفه ها, به باران,
برسان سلام ما را.
"

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی