اخبار

پيك

                       

 

 بهار انقلاب اينگونه به زمستان استبداد ختم شد

از مناظره تا قتل عام

از بهشتی تا مصباح يزدي

 

نشريه آفتاب، در آخرين شماره خود مقاله ای گزارش گونه دارد از مناظره های تلويزيونی ابتدای پيروزی انقلاب ميان رهبران حزب توده ايران (كيانوری و طبري) با آيت الله بهشتی رهبر وقت حزب جمهوری اسلامی و دو نظريه پرداز اسلامی آيت الله مصباح يزدی و دكتر سروش كه دركنار هم به مصاف احسان طبری فرستاده شده بودند. دراين مناطره از سوی سازمان فدائيان خلق ايران دو تن از رهبران وقت اين سازمان "فرخ نگهدار و مهدی فتاپور) در مناظره حاضر شده بودند و از جمع سازمان های اسلامی پيش از انقلاب " دكتر پيمان" رهبر جنبش مسلمانان مبارز. سازمان مجاهدين خلق و همه ديگری سازمان های چپ و چپ روی وقت اين مناظره را تحريم كردند. مقاله را "نادر صديقی” نوشته است و بی شك اطلاعات و داده هايش گاه محدود، گاه با ملاحظات و گاه شنيداری است، اما روح كلی حاكم بر مقاله همان است كه هيچ فرد سياسی ميهن دوستی نمی تواند آن را منكر شود. اينكه چه كسانی با اين مناظره ها مخالف بودند و از همان ابتدا درپی ريختن خون بودند. سخن از آنهائی است كه با منفجر ساختن حزب جمهوری اسلامی ( كه هرگز نمی توان و نبايد پذيرفت سازمان مجاهدين خلق به تنهائی در اين فاجعه دست داشته) مناظره را به اعترافات درون زندان ها كشاندند و در پايان نيز همه آنهائی را كه اهل مناظره بودند و گفتگو را از دم تيغ گذراندند. اين روند با تشكيل شورای فتوای قتل های زنجيره ای ادامه يافت و امروز نيز قوه قضائيه در خدمت همين هدف است.

مقاله نادر صديقی را در ادامه می خوانيد:

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی