اخبار

پيك

                       
 

علوی تبار: اصلاحات و دمكراسي

آينده گريز ناپذير ايران است

 

درتهران سميناری تحت عنوان "همايش سرانجام اصلاحات" تشكيل شده است كه تاكنون جمع زيادی از طرفداران اصلاحات در آن سخنرانی كرده و نقطه نظرات خود را پيرامون اوضاع كنونی كشور و امكان ادامه اصلاحات بيان داشته اند. در شماره های گذشته پيك، برخی از اين نقطه نظرات منتشر شده است. آنچه را در زير می خوانيد نقطه نظرات عليرضا علوی تبار، از نظريه پردازان و تحليل گران اصلاحات است:
" اصلاحات شكست نخورده است، بلكه يك مرحله از آن پايان يافته و وارد آستانه جديدی شده است. در اين مرحله به كمك مردم نياز دارد.
انتخابات شوراها سيلی محكمی به صورت اصلاح‌‏طلبان بود تا آنها را بيدار كند.
البته، ملت به زنده‌‏ها سيلی مي‌‏زنند نه به مرده‌‏ها! ملت نبايد با اصلاح‌‏طلبان قهر كند، بلكه اگر مي‌‏خواهد نگاه اصلاح‌‏طلبانه به اوضاع داشته باشد بايد به شيوه‌‏های جديد بيانديشد. اصلاحات و دموكراسی، آينده گريزناپذير جامعه ايران است . مرحله ساخت ملت طی شده است و با توجه به امكانات بالقوه‌‏ای كه در ايران وجود دارد، خطر شكست اصلاحات رفع مي‌‏شود.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی