جهان

پيك

                         

 

 

بزرگترين همآيش اقتصادي

با شركت اسرائيل در خليج فارس
 

نشست آتی صندوق بين المللی پول در دوبی و با شركت صدها تن از اقتصاددانان و وزيران اقتصاد كشورهای مختلف و حضور روسای بانكهای مركزی بيش از 120 كشور جهان در ماه سپتامبر تشكيل خواهد شد.  از اسرائيل يك هيات برهبری نخست وزير اسبق اسرائيل "بنيامين نتانياهو" دراين نشست شركت خواهد داشت. علاوه بر نتانياهو، "ديويد كلاين" رئيس بانك مركزی اسراييل نيز در اين نشست حضور خواهد داشت. هيئت اسرائيلی قرار است توسط يكی از خطوط هواپيمايی عربی به دوبی منتقل  شود. اسرائيل می كوشد كشورهای عرب ثروتمند حوزه خليج فارس تشويق به سرمايه گذاری در اسرائيل كند تا از طريق جذب اين سرمايه ها هم اقتصاد اين كشور را از ركود خارج سازد و هم با پيوند اقتصادی نفوذ سياسی خود را در منطقه گسترش دهد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی