جهان

پيك

                         

 

 

گسترش مناسبات اقتصادی – سياسي

حكومت موقت عراق با كشورهای خليج فارس
 

فرانس پرس گزارش داد، دولت های قطر، عمان و امارات متحده عربی شورای حكومتی عراق را به رسميت شناخته و خواستار همكاری با آن شدند. اين تاييد قبل از ورود هيئتی از شورای حكومتی عراق به امارات عربی اعلام شد. هيات مذكور به سرپرستی ابراهيم جعفری از عراق وارد ابوظبی شده و با رئيس دولت امارات ديدار كرد. با توجه به كنفرانس وسيع اقتصادی كه قرار است در ماه سپتامبر در دوبی تشكيل شود، اين شناسائی و مذاكره را می توان مقدمه ای برای حضور رسمی حكومت موقت عراق در اجلاس اقتصادی مورد بحث باشد.( خبر مربوط به اين اجلاس را در همين شماره پيك بخوانيد)

عليرغم اختلاف نظر شورای حكومتی عراق با امارات در اعتراض به پناه دادن به كارگزاران رژيم صدام حسين، امارات عربی كوشيده است تا با سرمايه گذاری در عراق نفوذ خود در اين كشور را گسترش دهد. در همين حال، از عراق گزارش شده است كه  شورای حكومتی عراق به آن دليل كه اتحاديه عرب هنوز شورای حكومتی عراق را به رسميت نشناخته دعوت اتحاديه عرب برای ديدار از قاهره را نپذيرفته است. اتحاديه عرب عليرغم به رسميت نشناختن شورای حكومتی عراق اعضای اين حكومت را براز مذاكره و تحت عنوان اشخاص حقيقی و نه حقوقی به قاهره دعوت كرده بود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی