جهان

پيك

                         

 

 

جلال طالبانی و مسعود بارزاني

يكی در بغداد و ديگری در كردستان
تقسيم مسئوليت ها
ميان رهبران كردهای عراق
 

الشرق الاوسط چاپ لندن از قول يك منبع مطلع در اتحاديه ميهنی كردستان عراق نوشت، در پی ديدار رهبران احزاب دمكرات و اتحاديه ميهنی كردستان عراق رهبران هر دو تشكل كرد عراقی بر سر تقسيم رهبری حكومتی كردهای عراق به تفاهم رسيدند.

بموجب اين تفاهم يكی از دو رهبر كرد عراقی، يعنی جلال طالبانی از اتحاديه ميهنی كردستان عراق و يا مسعود بارزانی رهبر حزب دمكرات كردستان عراق- كردهای عراق را در دولت مركزی آينده عراق نمايندگی خواهد كرد و ديگری اداره حكومت خود مختار كردستان عراق را در محل برعهده خواهد گرفت.

الشرق الاوسط نوشت، منبع مطلعی كه اين خبر را دراختيار آن گذاشته اعلام نام رئيس حكومت خودمختار عراق و نماينده كردهای عراق در دولت مركزی آينده عراق را به زمان مقتضی موكول كرده است. به اين ترتيب با آنكه به نوشته شرق الاوسط تقسيم مسئوليت تصويب شده اما مشخص نيست كه جلال طالبانی قرار است كردها را در دولت مركزی آينده عراق نمايندگی كند و يا مسعود بارزانی. به همين ترتيب معلوم نيست رئيس دولت خود مختار كردستان عراق بارزانی خواهد بود يا طالبانی.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی