اخبار

پيك

                       
 
ا"پارازيت خانه" جمهوری اسلامی در كوبا كشف و تعطيل شد! ا

كوبا رسما اعلام كرد منبع ايجاد اختلال بر روی امواج تلويزيون های ماهواره ای فارسی زبان كه از آمريكا برنامه پخش می كنند را در داخل يكی از اماكن ديپلماتيك متعلق به ايران در هاوانا شناسايی و مسدود كرده است. اين اقدامات در تيرماه و از بيم تظاهرات دانشجويان به ماسبت سالگرد 18 تير صورت گرفت.

 

 
 

يكی از سخنگويان وزارت خارجه آمريكا روز گذشته اعلام كرد دولت كوبا به آمريكا اطلاع داده كه محل توليد اختلال ها كه يك مكان ديپلماتيك متعلق به ايران در داخل يا حوالی هاوانا، پايتخت كوبا بوده را شناسايی كرده و ايجاد اختلال بر روی برنامه های تلويزيونی و راديويی متوقف شده است.

اين سخنگو "پركوپوويچ" نام دارد. به گفته اين سخنگو، كوبا در همان هنگام اعلام كرد كه موضوع را با ايران درميان خواهد گذاشت و توليد اختلال را كه علاوه بر شبكه های تلويزيونی ايرانی برای تعدادی ديگر از شبكه ها نيز مشكل به وجود آورده بود، متوقف خواهد كرد.

كوبا مشخصا اعلام نكرده كه ديپلمات های ايرانی چگونه تجهيزات مورد نياز برای توليد اختلال در پخش برنامه های ماهواره ای را به دست آورده اند يا اينكه آيا آنها از اين اقدام ديپلمات های ايرانی مطلع بوده اند يا خير اما از محتوای اطلاعاتی كه دولت كوبا در اختيار وزارت خارجه آمريكا قرار داده اينطور به نظر می رسد كه كوبا از اقدام ديپلمات های ايرانی بی خبر بوده است.

 
 

يكی از شركتهای آمريكايی كه در زمينه پخش امواج ماهواره ای فعاليت می كند در ماه ژوئيه اعلام كرد منشأ ايجاد اختلال روی امواج اين شبكه ها يكی از ايستگاههای قديمی شنود است كه شوروی در سالهای جنگ سرد در نزديكی هاوانا پايتخت كوبا برپا كرده بود.

 در كنار جمع آوری آنتن های ماهواره ای توليد پارازيت و اختلال نيز در دستور كار مقام های جمهوری اسلامی قرار گرفت و تا آنجا پيش رفت كه دستگاه های اختلال ساز سر از كوبا درآورد
. در داخل كشور نيز واحد مهندسی سپاه پاسداران طرح ايجاد پارازيت در داخل كشور را برعهده گرفت و در نقاط مختلف كشور(اطراف و داخل شهرها) ايستگاه های پخش پارازيت ايجاد كرد.

پارازيت روی شبكه تلويزيون های فارسی زبان خارج كشور و فيلترگذاری روی سايت های سياسی به بهانه مقابله با سايت های ضد اخلاقی دو طرح سال جاری مخالفان آزادی و دمكراسی واصلاحات در جمهوری اسلامی است.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی