اخبار

پيك

                       

لطف الله ميثمی:

شرايط امنيتی- نظامی 28 مرداد
را امروز در جامعه شاهديم!ا
 

لطف الله ميثمی نيز از ميان طيف طرفداران اصلاحات و از مبارزان شناخته شده دوران شاه درباره 28 مرداد به خبرگزاری ايلنا گفت:

آقای خاتمی در 7 خرداد سال 80 ، اين بحث را مطرح كرد كه انقلاب مشروطه به كودتای رضا خان منجر شد و نهضت ملی با شرايط امنيت نظامی كه ايجاد شده بود به كودتای 28 مرداد, حال ما چه كنيم كه به آن راه كشيده نشويم.

شرايط كنونی كشور امنيتی- نظامی است، در حاليكه آقای خاتمی در 5 خرداد 1378 يك جمله مهم گفت، كه آنچه در كوی دانشگاه اتفاق افتاد اولاً تاوان قتل‌‏های زنجيره‌‏ای و ثانياً اعلام جنگ با دولت بود.

ميثمی فضای امنيتی نظامی را منجر به ايجاد جنگ‌‏های داخلی دانست و گفت: 28 مرداد را اراذل و اوباش به وجود آوردند.

وی با اشاره به اينكه بعد از قانون ملی شدن صنعت نفت ، آمريكا و انگليس به اين نتيجه رسيدند كه مصدق بايد سرنگون شود، گفت: اين اسناد وجود دارد و مصدق با بسيج نيروها اين قضيه را عقب ‌‏انداخت.

مصدق هيچگاه از اصول خود كوتاه نيامد و به ملی شدن صنعت نفت وفادار ماند.
وی با بيان اينكه در30 و 26 تير سال1330عملاً يك كودتا اتفاق افتاده بود، گفت: به دليل اتحاد بين نيروها و قيام مردم بود كه كودتايی موفق نشد وگرنه همان چيزی كه در 28 مرداد اتفاق افتاد درسال 1330 اتفاق می افتاد.

مصدق اين قابليت را داشت كه بگويد من اشتباه كردم كه استعفاده دادم .
وی ضمن اشاره به اينكه بعد از 30 تير مصدق با قدرت بيشتری دوباره بازگشت، گفت: در مقايسه شرايط فعلی با زمان مصدق بايد بگويم كه‌‏ آقای خاتمی در شرايط نظامی و امنيتی حاضر يك عامل بازدارنده محسوب مي‌‏شود و استعفای وی كار غلطی است.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی