اخبار

پيك

                       

سكوت درباره قتل بنكدار ادامه دارد!

اولين رئيس اتاق بازرگانی به قتل رسيد
علينقی خاموشی دوباره رئيس اتاق شد!ا
 

انتخابات اتاق بازرگانی و صنايع كه چند ماه پيش برگزار شده و منجر به شكست رهبران جمعيت موتلفه اسلامی در راس اين نهاد پرقدرت تجاری جمهوری اسلامی شده بود، يكبار ديگر تجديد شد. در اين تجديد انتخابات، بار ديگر علينقی خاموشی عضو با سابقه رهبری موتلفه اسلامی و حاج اسدالله عسگراولادی برادر دبيركل جمعيت موتلفه اسلامی بار ديگر به رهبری اتاق بازرگانی انتخاب شدند. كانديدای مخالفان تركيب قديمی و سلطه موتلفه اسلامی بر اتاق بازرگانی نتوانست دراين انتخابات برنده شود. اين كانديدا رنجبران رئيس اتاق بازرگانی اصفهان بود.

بسياری بر اين عقيده اند كه رقيب اصلی علينقی خاموشی و مخالفان سلطه موتلفه اسلامی بر اتاق بازرگانی مرحوم "بنكدار" نخستين رئيس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی بود كه چند هفته پيش به همان شيوه ای كه داريوش فروهر در خانه اش به قتل رسيد، وی نيز درخانه اش با ضربات متعدد چاقو كشته شد. عليرغم تمام اشاراتی كه مطبوعات داخل كشور و سايت های سياسی با كم پروائی می كنند، تاكنون حتی مقامات پليس و آگاهی كه معمولا پيرامون هر قتل و جنايتی اظهار نظر خبری می كنند، حاضر نشده اند در باره قتل بنكدار سخن بگويند و اشاره به اين ماجرا و پرونده ای كه تشكيل شده و نظر پزشكی قانونی بكنند. با آنكه اين خودداری از سخن گفتن و فرار مطبوعات داخل كشور از طرح موضوع در هفته های گذشته بسيار جلب توجه كرده بود، با برگزاری انتخابات روز گذشته اتاق بازرگانی و تجديد سلطه موتلفه اسلامی بر اين نهاد پرقدرت مالی- تجاری قتل بنكدار و سكوت پيرامون آن مفهومی تازه پيدا كرد.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی