جهان

پيك

                         

 

 

دوئل شيعيان عراق

 

 

 

كريستين ساينس مانيتورامروز 21/7/2003 در مقاله ای با اشاره به رخدادهايی دربين شيعيان عراق مينويسد كه شيعيان عراق نقشی اساسی در ايجاد ثبات در عراق دارند و از قول فرمانده نظامی آمريكا در نجف مينويسد كه ما تا بحال با هيچكدام از شيعيان از جمله صدر مشكلی نداشته ايم و بيشتر حملات به ما از جانب سنی های وفادار به صدام بوده است.

اين روزنامه با اشاره به سخنان صدر در روزجمعه مينويسد او جوانی از حوزه است كه هيچ رتبه قابل توجه ای در بين رجال دينی عراق ندارد و پس از شركت آيت الله حكيم در شورای حكومتی عراق از مردم عراق خواسته كه با اين شورا همكاری نكنند.اين روزنامه مينويسد كه اينكار او باعث تقسيم شيعيان و در نهايت به دوئلی بين آنها منتهی خواهد شد.

اين نشريه دربيان نظرات مختلف شيعيان بار ديگر به صدر اشاره ميكند و او را فردی ميخواند كه بدنبال حاكميت اسلامی مدل ايران است و توسط روحانی تندرويی در قم حمايت ميشود.اين روزنامه مينويسد صدر در حاليكه در سخنرانی خود به حاميان صدام گفته است كه تغيير عقيده داده و از مردم عراق تقاضای بخشش كنند، حاضر به قبول نظريات آيت الله سيستانی و حكيم نشده است.

اين روزنامه آمريكايی از قول بسياری از رهبران شيعه نجف بخصوص آنهايی كه پی برده اند حكومت اسلامی ايران در ايجاد يك حكومت دمكراتيك اسلامی شكست خورده است ، مينويسد كه آنها فقط خواهان آنند كه به اسلام احترام گذاشته شود.اين رهبران معتقدند كه نظريات صدردر بين شيعيان عراق به بن بست رسيده و شكست خورده است.

اين روزنامه در معرفی گرايشات ديگر به آيت الله سيستانی بعنوان رهبر اصلی شيعيان و آيت الله حكيم رهبر طيف وسيعی از آنها اشاره ميكند و می نويسد كه آنها خواهان تقسيم شيعيان نيستند و با آمريكاييان همكاری ميكنند باين اميد كه هرچه زودتر اشغال عراق پايان يابد.

اين نشريه توضيح ميدهد كه سپاه 8000 نفره بدر زير نظر حكيم در حال كمك به بازسازی بيمارستانها ، مدارس ومراكز ورزشی است تا بتواند دلهای عراقی ها را بدست آورد.

اين روزنامه در پايان از قول يكی از مشاوران حكيم مينويسدكه اگر صدر و حاميانش فكر ميكنند كه قدرتمند هستند در اشتباه محض بسر ميبرند.آنها هميشه دوست دارند در صف جلو باشند و از ايران و حزب الله لبنان درس بگيرند ولی عراقيها نمی پذيرند يك ديكتاتوری  با ديكتاتوری ديگری عوض شود.عراقی ها خواستار دمكراسی هستند كه با آرامش به آن دست می يابند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی