جهان

پيك

                         

 

 

اطلاعيه همكاری كمونيست ها و مذهبيون عراق
 

اطلاعيه حزب كمونيست عراق در باره رابطه كمونيست ها و مسلمانان، امروز در ازگان مركزی اين حزب "طريق الشعب" كه در بغداد منتشر می شود انتشار يافت. در اين اطلاعيه حزب كمونيست عراق از هواداران خود خواست تا در كمال احترام با مسلمانان و ديگر مذهبيون در بازسازی عراق همكاری كنند.

اطلاعيه می افزايد: "ما كمونيستها با احترام كامل به دين و اعتقادات دينی مردم عراق با كمل افتخار با همه مذهبيون همكاری می كنيم تا عراق را آزاد و خلق را سعادتمند نماييم."

طريق الشعب مينويسد: همه ميدانيم هزاران تن از مبارزان صفوف حزب كمونيست سالهاست كه فرائض دينی خود را در كمال آزادی انجام می دهند و بخوبی می دانند كه ايمان مذهبی آنها هيچ تعارضی با مبارزه آنها در صفوف حزب  برای آزادی عراق ندارد.

طريق الشعب اضافه ميكند: ما در عين حال با بسياری از احزاب اسلامی عراق همكاری كامل داريم و كوشش خواهيم كرد تا اين روابط را هرچه مستحكم تر كنيم.

حزب كمونيست عراق  تمامی اعضا و هواداران خود را ملزم ساخت تا در ارتباط با مومنين عراق با كمال احترام رفتار كنند. اين حزب تاكيد كرد كه هر نوع رفتاری غير از آنچه در اين اطلاعيه آمده به اعضای حزب كمونيست عراق مربوط نيست .

 طريق الشعب با اشاره به توطئه بر هم زدن مناسبات مسلمانان و كمونيست های عراق می نويسد: حزب ما خصوصا در مسايل دينی هيچ مسئوليتی خارج از اطلاعيه ها، اعلاميه ها و بيانيه های حزب نخواهد پذيرفت و بار ديگر تاكيد دارد كه ما از هر گونه همكاری با برادران  مسلمانان و ديگرعراقی ها  برای آزادی عراق و ايجاد حكومتی دمكراتيك برای همه عراقيها دريغ نخواهيم كرد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی