اخبار

پيك

                       

 

اتحاديه اروپا روابطش با ايران را بازنگری ميكند.

هشدار اتحاديه اروپا به ايران

درباره‌حقوق بشرو فعاليت‌اتمي

 

البيان چاپ امارات نوشت كه اتحاديه اروپا روز دوشنبه 21/7/2003 در بيانيه شديد الحنی به ايران هشدار داد كه هر چه سريعتر پروتكل الحاقی آژانس اتمی را امضا كرده و حقوق بشر را رعايت كند.اين روزنامه می افزايد وزير امور خارجه اتحاديه اروپا نگرانی عميق خود از برنامه های اتمی ايران را ابرازداشته است.

اين اتحاديه در بيانيه پايانی خود اعلام داشته است كه در نشست آتی خود در سپتامبرروابطش با ايران را مورد بازنگری قرار داده و آنرا منوط به درخواستهايش از ايران برای بهبود وضعيت حقوق بشر و امضا پروتكل آژانس اتمی  و گزارش آتی آژانس بين المللی اتمی كه در سپتامبر ارائه خواهد شد كرده است.

در همين حال دومينيك دوويلپن وزير خارجه فرانسه نيز از ايران درخواست كرد تا با بهبود وضعيت حقوق بشردر ايران و امضا پروتكل آژانس اتمی تصميمی استراتژيك در باره همكاری با كشورهای اروپايی بگيرد.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی