ايران

پيك

                         
بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان اصفهان
در رابطه با دستگيری مسئول دفتر آيت
الله طاهری
 

 

خبر بازداشت جناب آقای  محمد  مداح مسئول صديق، دلسوز و انقلابی دفتر حضرت آيت ا طاهری بقيه السلف شهدای محراب مايه حيرت همگان گرديد. ايادی زرو زور و حاكمان بلامنازع قدرت های باد آورده در اوج جهل و گمراهی دست به اقداماتی می زنند كه كيان ملت و نظام را نشانه روند اما با اين اقدامات فقط كمر به نابودی خود می بندند و سند مرگ خود را به دستان خود امضاء می كنند.

كينه ديرينه و عميق اين مخالفان خط امام و روحانيت مردمی به روشنی خود را متجلی ساخت. مردم ستيزان و

مردم سوزانی كه حضرت آيت ا طاهری در سال گذشته چهره واقعيشان را بر ملا نمود، پس از گذشت يك سال از آن واقعه تاريخی دست به كار شده و درصدد انتقام از ايشان  برآمده  و  با بهانه ای واهی و كودكانه مسئول دفتر ايشان را به بند كشيدند بدون اينكه حتی كوچكترين توجيهی بر اين امر سخيف داشته باشند.

از نظر آنان برگزاری يك اردوی دانشجويی فرهنگی-تفريحی ، جرم محسوب می شود.  آنان كه در يك عمل كاملاً

 غير قانونی و ضد انسانی با فشار به مسئولين دانشگاه به خيال خام خود موفق به تحريم غذايی و مكانی دانشجويان شده بودند، حتی تحمل يك شب اسكان و استراحت دانشجويان در محيطی ديگر را هم نداشتند.  بيان برخورد بيشرمانه و وقيحانه اين آويختگان به قدرت و ثروت‌های بادآورده و سوزندگان فرصت های طلايی با جمعی از دانشجويان دانشگاههای سراسر كشور دل هر انسانی را به درد می آورد.

اما در اين ميان هنوز افرادی يافت می شوند كه بامردانگی تمام و عزمی استوار در دفاع از حقوق انسانی پايمردی كنند. آری، آقای مداح اين چنين است و اكنون تاوان انسانيت وشرافت خود و تاوان وفاداريش به طاهری و مردم را می پردازد و در دياری كه توحش و جهل جامة رنگين و زرينی بر تن كند يافتن اين   گونه انسانها  مشكل بوده و اگر هم ديده شد، بايد آمادة فنا و نابودی خود  باشند.

 در خاتمه از برخی مسئولان حكومتی كه زحمات مردم برای انقلاب و استقرار نظام را به فراموشی سپرده اند و گويا ديگر به فكر حفظ نظام هم نيستند می خواهيم چنانچه قدری به بقای خود می انديشند زمينه آزادی ايشان و تمام زندانيان سياسی ديگر را فراهم كنند.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاههای اصفهان و علوم پزشكي

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی