ايران

پيك

                         

رييس قوه قضاييه و رهبر جمهوری اسلامی بايد پاسخگو باشند
دانشجويان و اعضای دفتر تحكيم وحدت زير شكنجه اند

 

 

 

به گزارش سايت اميركبير تعدادی از اعضای بازداشت شده دفتر تحكيم وحدت و انجمن های اسلامی كه اكنون به ۳۰ تن بالغ می شوند در زندان تحت شكنجه های قرون وسطايی قرار دارند.
بنا بر اين خبر دانشجويان بازداشتی به دو گروه تقسيم می شوند.
گروه نخست در اختيار وزارت اطلاعات هستند كه نوع برخورد با آنان نسبتا مناسب گزارش شده است اما گره دوم كه در اختيار دادستانی و حفاظت اطلاعات سپاه قرار دارند تحت انواع شكنجه های قرون وسطايی برای اعتراف به اتهامات از پيش آماده شده هستند.
اين شكنجه ها شامل ضرب و شتم شديد جسمی،بی خوابی های بلند مدت چند روزه كه در آن دانشجويان را با ضرب و شتم و ريختن آب داغ در گوش بيدار نگه می دارند، قرار دادن در ارتفاع چند متری از سطح زمين با خطر سقوط ، تهديد به شكنجه جنسی، ايجاد آلودگی صوتی به مدت بيش از ۱۰ ساعت در روز برای خرد كردن روحيه دانشجويان، توهين و تحقير كلامی، محروم كردن از نوشيدن آب و خوراندن غذای باكيفيت غير قابل تحمل و حتی جلوگيری از استفاده آنان از دستشويی است.محروميت دانشجويان از آب به گونه ای است كه آنان برای رفع تشنگی خود در معدود زمان هايی كه برای استفاده از دستشويی در اختيار آنان گذاشته می شود از آب شير دستشويی برای رفع تشنگيشان استفاده می كنند. شدت بازجويی ها به نحويست كه بعضی از دانشجويان بازداشتی دچار حمله های عصبی شده و برخی به ناراحتی های جسمی مبتلا گشته اند،صدای ناله دانشجويان و اعضای بازداشت شده شورای مركزی و عمومی دفتر تحكيم نيز در راهروهای اوين متناوبا به گوش می رسد. همچنين فضای نگهداری اعضای بازداشت شده دفتر تحكيم به گونه ايست كه بسياری از آنان از محل بازداشت خود نيز بی خبرند.
بنا بر اخبار رسيده اين باز جويی ها به طور عمده تحت سرپرست بازجويی به نام بخشی كه در زندان اوين مستقر بوده و تحت نظر مستقيم مرتضوی كار می كند و در روزهای اخير به عنوان بازجوی زهرا كاظمی نيز از وی نام برده شده انجام می شود و شخصی با نام نخعی نيز در بازجويی ها و اعمال شكنجه حضور فعال دارد.
جهت كلی بازجويی ها به نحويست كه دانشجويان تحت شكنجه جسمی و روحی به اعمال انجام نشده اعتراف كنند و بازجويان مطابق سناريوی از پيش نوشته شده اقتدارگرايان، ضمن القا موارد مختلف سعی در وادار كردن دانشجويان به پذيرش مسووليت اعمالی كنند كه به آنان نسبت می دهند. اين اعمال شامل طيف گسترده ای از موارد مختلف از مسائل سياسی تا حتی مسائل اخلاقی به منظور تحت فشار قرار دادن اعضای دفتر تحكيم و پرونده سازی عليه آنان می شود.
به نظر می رسد ستاد امنيتی شكل گرفته كه با مجری گری دادستان عمومی و انقلاب تهران و حمايت عالجنابان پرده نشين در حال فعاليت است با وجود آنكه نمايندگان مجلس خواهان رسيدگی سريع به موارد تخلف وی شده اند، با خيال آسوده در حال تكميل پروژه از پيش تعيين شده خود جهت انحلال دفتر تحكيم وحدت و برخورد با فعالين سياسی است. رييس قوه قضاييه كه اين اقدامات زير نظر وی صورت ميگيرد و رهبر جمهوری اسلامی كه رييس قوه قضاييه را منصوب ميكند تا كنون هيچ اقدامی برای پايان دادن به شكنجه اعضای دفتر تحكيم وحدت بعمل نياورده اند و حاضر به  پاسخگويی در اين زمينه نيستند. انان اميدوارند كه پيامد اين اقدامات مانند گذشته بعهده محمد خاتمی گذاشته شود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی