اخبار

پيك

                       

هشدارشورای مركزی‌انجمن‌اسلامی‌دانشجويان‌دانشگاه صنعتی‌سهندتبريز

می‌كوشند جنبش دانشجوئی‌رابه‌خشونت‌بكشانند

 

با فعال شدن ماشين آدم ربايی استبداد، فعالين جنبش دانشجويی و اعضای دفتر تحكيم وحدت نخستين طعمه های آن بودهاند. اين عمل رذيلانه با ربودن عبدالله مومنی و مهدی امينی زاده دو عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت آغاز گشت. در روز چهارشنبه - عليرغم قول نمايندگان و رئيس مجلس در مورد پيگيری بازداشت‌های غير قانونی دانشجويان - رضا عامری نسب عضو شورای مركزی همراه با دو عضو شورای عمومی ربوده شدند. هنوز اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجويان از اين فجايع ناگوار در شگفت بودند كه خبر بازداشت غير قانونی مهدی حبيبی و سعيد رضوی فقيه را در كمال ناباوری دريافت كرديم.

به راستی سران دستگاه سركوب و آدم ربايی چه فكر می كنند؟ آيا گمان می كنند با دستگيری و شكنجه می توانند بر آرمانها و مطالبات بر حق آنان خط بطلان بكشند؟ به نظر ميرسد كه دستهای آلودهای در كارند كه تلاش ميكنند تا به همگان بفهمانند كه اعتراضات مدنی و دموكراتيك راه به جايی نخواهد برد و بدينگونه آگاهانه ميخواهند توسل به قهر و خشونت را به جنبش دانشجويی تحميلكنند.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند ضمن اعلام نفرت و انزجار از دستگيری و ربودن فعالين دانشجويی، از ملت آزاديخواه ايران، سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر و كليه انسانهای آزاده و شريف ميخواهد كه خشم و نفرت خود را از اين اعمال اعلام نمايند و از دولت اصلاحات ميخواهد كه با هر آنچه كه در توان دارد در مقابل اين جنايتهای آشكار بايستد.

ما همچنين از كليه انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاه های سراسر كشور ميخواهيم كه در اين برهه حساس كه دشمنان ملت تلاش دارند با از ميان برداشتن رهبران جنبش دانشجويی، اين حركت آرمانگرايانه را از كار اندازند، ضمن ارتباط مستمر با يكديگر و حفظ يكپارچگی و اتحاد عمل، اجازه ندهند سركوبگران به مقاصد شان دست يابند.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی