اخبار

پيك

                       

بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران

پيرامون‌دستگيری‌اعضای‌شورای مركزدفتر تحكيم‌وحدت

 

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی با صدور بيانيه‌ای، نسبت به دستگيری تعدادی از اعضای شورای مركزی و عمومی دفتر تحكيم وحدت - طيف علامه- اعتراض كرد.

در بخشی از اين بيانيه آمده است: در روزهای اخير شاهد دستگيری تعدادی از اعضای شورای عمومی دفتر تحكيم وحدت و كليه‌ی اعضای شورای مركزی اين تشكل بوديم.

در ميان اعضای بازداشت‌شده كسانی به چشم مي‌خوردند كه همواره در جريان ناآرامي‌ها سعی در آرام نمودن جو و سوق دادن آن به سوی عقلانيت داشته‌اند.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران ضمن محكوم نمودن دستگيري‌های اخير، خواهان بينش بيشتر مسؤلان امر در خصوص تعامل با دانشجويان شده و اعلام مي‌دارد، اگر تقابل جای تعامل را بگيرد؛ نتيجه زيانبار و غيرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی