اخبار

پيك

                       

دكترابراهيم يزدی: جناح راست، سازش‌باامريكا راخيلی‌ساده‌تصوركرده

يك جريان درجناح راست، خود را با 
امريكا، اسرائيل و انگليس همآهنگ كرده است
امريكا برای آلترناتيو سازی در خارج، نيازمند شكست اصلاحات
درايران است و همين خط اكنون در داخل كشور پيش برده می شود.ا

 

دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران گفتگوی مشروحی با روزنامه ياس نو داشته كه در سه شماره اين روزنامه انتشار يافته است:

نخستين وزيرخارجه جمهوری اسلامی و عضو شورای انقلاب كه همراه آيت الله خمينی از تبعيد به ايران بازگشت، در اين مصاحبه پيرامون خطر حمله نظامی امريكا به ايران گفت: " با توجه به آنچه در سطح جهانی مطرح است، هيچ كشوری اعم از كشورهای اروپايی، روسيه، چين، ژاپن و غيره در يك تقابل سرنوشت‌ساز ميان آمريكا و ايران، جانب ايران را نخواهد گرفت."

دكتر يزدی درباره بحران كنونی در ايران، سرسختی جناح راست جمهوری اسلامی در برابر اصلاحات و خطر تقابل امريكا با ايران گفت:

" يكی از تهديدات احتمالی، در صورت ادامه وضعيت كنونی فروپاشی جغرافيايی ايران است. بوش مي‌خواهد در دوره بعد حتماً انتخاب شود و برای اين انتخاب بايد قبل از آن كارهايی انجام دهد. برای انتخاب شدن بايد دولت آمريكا در يك نقطه ديگر از جهان نمايشی از قدرت را نشان دهد. بموجب قرائن موجود اين نقطه ايران است و امريكا برای توجيه زورآزمايی خود در ايران، اكنون سطح حملات تبليغاتی عليه ايران را بيشتر كرده و زبانی كه به كار برده مي‌شود، كاملاً نسبت به گذشته متفاوت است. در حال حاضر اين خطر وجود دارد كه آمريكايي‌ها فشارهای خود را به ايران افزايش دهند."

دكتر يزدی در بخش ديگری از مصاحبه خود، پيرامون آلترناتيو جمهوری اسلامی و حمايت امريكا از آن گفت:

" برای آلترناتيو سازی، اولين چيزی كه مطرح می شود آن است كه  در جهت اين تلاش، جنبش اصلاح طلبی ايران ناكام بماند، زيرا اگر جنبش اصلاح طلبی موفق شود، آنوقت آلترناتيو بلاموضوع خواهد بود. پس قدرت های منتفع  خارجی نظير امريكا و اسرائيل وانگليس نمی خواهند بحران از داخل حل شود. جريانی كه در داخل آنها(جناح راست) عمل می كند نيز همآهنگ با رويكرد آنها به نظر می رسد. ظاهرا خط خزنده ای وابسته به بيگانان متعمدا در داخل ايران مانع از موفقيت جنبش اصلاح طلبی است. به همين دليل نيز امريكائی ها هنگامی تهديدات اخيرا را عليه ايران مطرح كردند كه ديدند جنبش اصلاح طلبی و آقای خاتمی با بن بست مواجه شده اند. بنابراين آنها به طمع افتادند. به عبارت ديگر، اگر آقای خاتمی در برنامه های اصلاح طلبی خود موفق شده بود، امريكايی ها هرگز به فكر چنين فشارهائی عليه ايران نمی افتادند. كما اين كه در 3 يا 4 سال پيش كه آقای خاتمی و اصلاح طلبان وضعيت بهتری داشتند دولت امريكا حاضر شده بود با دادن امتياز با ايران كنار بيآيد."

 

در باره اميد جناح راست به معامله و سازش با امريكا دكتر يزدی گفت:

" عدم شناخت درست از روابط بين المللی و نيازها و پيش نيازهای آن، باعث شده است كه جريانات راست فكر كنند كه اگر بروند و از امريكا خواهش كنند كه با آنها بسازد خواهد ساخت. كسی كه خطاب به امريكا می گويد جناح ما مقتدر است، بيائيد با ما بسازيد نمی داند كه اصلا شرايط و وضعيت جهان كنونی به گونه ای است كه امريكا نمی تواند بيشتر از اين با دولت های غير دمكراتيك همكاری كند."

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی