اخبار

پيك

                       

  با نفی خودی و غير خودی و با حضور‌نمايندگان ليبرال ها، مسلمانان شيعه‌و سنی، كمونيستها ونمايندگان اقليت‌های كوچك‌عراق

تركيب شورای حاكم بر عراق
شباهتی به حاكميت ج.ا ندارد!ا

    سياوش سالك( برای پيك)

 

پس از گذشت 95 روز از سقوط رژيم صدام حسين اولين شورای انتقالی در عراق تشكيل شد. اين شورا با حضور25 تن از رهبران كردها، مذهبيون ليبرالها و كمونيستها تشكيل شده است. انتظار ميرود اين شورا مبنايی برای تشكيل اولين حكومت  كثرت گرا در منطقه باشد كه با حضور همه گروههای سياسی و مذهبی بهمراه اقليتهای قومی و دينی برپا ميشود.

بر خلاف بزرگ نمايی رسانه های مختلف در تقسيم بندی اين شورا به شيعه و سنی، اين جمع  با حضور نمايندگان قبيله ها، قوم ها و احزاب مختلف عراقی تشكيل شده است؛ از آن جمله می توان به كريم الحمداوی و سمير محمود از رهبران قبايل  شيعه  و شنكول حبيب عمر از تركمن ها وهمچنين نمايندگان كردها اشاره كرد كه هر كدام گروههای خاص خود را نمايندگی می كنند و تقسيم بندی شيعه يا سنی تاثيری در تصميمات آنها ندارد.

از مذهبيون صاحب نام در اين شورا، می توان ازروحانی اهل قلم و خوشنام آيت الله محمد بحر العلوم نام برد كه مسن ترين فرد مذهبيون با گرايشات ليبرالی است. پس از او می توان به اعضای حزب الدعوه اشاره كرد كه با داشتن سه نماينده در اين شورا (ابراهيم جعفری سخنگوی اين حزب،عزالدين سليم رهبر حزب در بصره و دكتر موفق الربيعی عضو سابق حزب) می تواند تاثير بسزايی درنوع ارائه قوانين مذهبی داشته باشند. عبدالعزيز حكيم نيز از مجلس اعلای عراق در گروه مذهبيون شيعه از افراد سرشناس شورای حاكميت انتقالی عراق است.

  حضور حميد مجيد الموسی رهبر كمونيستهای عراقی در اين جمع نمونه بارزی از رعايت كثرت گرايی در اين شوراست. او كه جزو شيعيان نيز طبقه بندی شده اهل بابل در جنوب بغداد است و در كردستان زندگی می كند. او تنها كارشناس مسايل اقتصادی اين شوراست كه می تواند نقش مهمی در اين زمينه ايفا نمايد.

برای تسريع در بازسازی نظام اداری عراق نمايندگانی از افرادی كه با اين نظام آشنايی داشته اند نيز در اين شورا حضور دارند.از جمله می توان به عدنان پاچه چی وزير خارجه عراق در دوران عبدالسلام عارف، دكتر اياد علاوی از اعضا سابق حزب بعث در سالهای 62 تا 71 ميلادی و از بلند پايگان وزارت بهداشت عراق در آن ايام ( او توانسته است بعد از صدام بسياری از اعضا حزب بعث و نظاميان سابق را گرد خود جمع كند)، وائل عبدالطيف كه آخرين سمت او رييس دادگاه بصره بوده و در سال 94 بمدت يكسال زندانی بوده است ، خانم عقيله الهاشمی دكتر در ادبيات فرانسه و از نزديكان طارق عزيز و مسئول روابط خارجی حزب بعث ويا احمد البراك البوسلطان رئيس اتحاديه وكلای عراق اشاره كرد.

كردها نيز جمعی قوی در اين شورا دارند. جلال طالبانی و مسعود بارزانی از سرشناس ترين افراد اين شورا هستند كه سابقه ای طولانی در مبارزه عليه صدام دارند. صلح الدين بها الدين رهبر حزب اتحاد اسلامی كه حزب سوم كردستان عراق است در اين شورا در صفوف كردها قرار دارد. محمود علی عثمان از اعضا حزب دمكرات و موسس حزب كمونيست كردستان عراق و دارا نورالدين نيز از ديگر نمايندگان كردها در شورای انتقالی عراق هستند. علاو براين افراد دو تن ديگر را نيز نبايد فراموش كرد كه می توانند عناصر بالقوه ای برای حمايت از كردها باشند. نخست حميد الموسی رهبر حزب كمونيست عراق كه مدتها در كردستان فعاليت داشته و حزب او دارای نفوذ فراوانی در كردستان عراق است و سپس يونادم كنو نماينده مسيحيان عراق نيز از كردستان عراق و از نزديكان حزب دمكرات عراق است. او قبلا دارای مناصبی چون وزير مخابرات و حمل و نقل در اولين حكومت كردستان و وزير صنايع كردستان در سال 1996 بوده است.

  ليبرالها  دارای  طيف وسيعی در اين شورا هستند ولی آنچه در جمع آنها قابل تامل است بازرگانان متعددی اند كه در بين آنها ديده می شوند كه اين امرمی تواند در سمت دادن به آينده اقتصادی عراق نقش مهمی ايفا نمايند.

  قطعا اين شورا پس از رايزنی ها و توافقات پشت پرده تشكيل شده است و همين امر باعث شده تا نزديكان به دولتهای آمريكا و انگلستان نيز در اين شورا نقش مهمی ايفا نمايند. احمد چلبی كه از شيعيان عراقی است و صراحتا توسط مقامات پنتاگون حمايت ميشود در فهرست اين افراد مقام اول را داراست. دولت انگلستان نيز حضور سنتی خود در عراق را با حمايت از مذهبيون و بعضی ليبرالها ادامه می دهد.

  نكته آخری كه ميتوان به آن اشاره كرد گنجانيده شدن افرادی نزديك به كشورهای همسايه عراق در اين شوراست. بارزترين اين افراد عبدالعزيز حكيم از مجلس اعلاست كه 23 سال از عمر خود را در ايران گذرانيده است. پشتيبانی از حزب او توسط افرادی در حكومت ايران می تواند باعث شود كه او نقشی بيش از وزنه حزب خود در اين شورا بازی كند. سپس غازی الياور 45 ساله است كه از پشتيبانی عربستان برخوردار و از بازرگانان عراقی است و در آخر نيز می توان از شنكول عمر هنرمند 35 ساله ترك تبار اين شورا نام برد كه ترك ها را در اين شورا نمايندگی می كند.

  بهر حال اين شورا ثمره سالها مبارزه و تحمل سختيها و كشتارها و ترورهايی است كه سالها بر عراق حاكم بوده است.عراقيها پس از گذشت آن سالهای خفقان و استبداد به اين نتيجه رسيده اند كه مذهبی و غير مذهبی، شيعه يا سنی، كرد يا ترك، ليبرال يا راديكال، پشت يك ميز نشسته و با تفاهم به بازسازی كشورشان بپردازند.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی