ايران

پيك

                         

يك منبع در وزارت علوم:
ما فقط تلاش می‏كنيم دستگيری‏ها بيشتر نشود

 

 

يك منبع مطلع در وزارت علوم گفت: افرادی مثل آقايان مؤمنی، اميني‌‏زاده و رضوی فقيه در قضايای اخير در كنترل غائله‌‏های پيش آمده كمك كردند.
يك منبع آگاه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری كار ايران، ايلنا، با رد اتهام اين افراد در جهت دامن زدن به اغتشاش ،گفت: وزارت علوم مخالف دستگيري‌‏های جديد است مگر اينكه شاكی خصوصی در اين زمينه وجود داشته باشد.
وی افزود: ما فقط تلاش مي‌‏كنيم دستگيري‌‏ها از اين بيشتر نشود و تكليف همه دانشجويان دستگير شده كه برخی از آنها بي‌‏گناه هستند مشخص شود و شاهد آزادی آنها باشيم.
اين منبع مطلع با اشاره به اينكه بعضی از دانشجويان در اغتشاشات و برخی ديگر پيرو اعترافات اقارير دستگير
شده‌‏اند، گفت: افرادی مثل آقای مؤمنی، اميني‌‏زاده و رضوی فقيه كسانی هستند كه در ماجراهای پيش آمده چند وقت اخير نه تنها در اين مسائل شركت نداشتند از آن طرف كمك نيز كرده‌‏اند و با تماس‌‏هايی كه داشتند در بسياری مواقع بحران‌‏های پيش آمده را تحت كنترل گرفتند.
وی گفت: اما در عين حال نهادی كه دستگير مي‌‏كند حتماً برای حكمی كه مي‌‏خواهد بدهد استدلال و ادله دارد كه مورد تأييد مراجع قضايی قرار گرفته است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی