ايران

پيك

                         
بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های اصفهان
در ارتباط با سخنان اخير هاشمی رفسنجانی
 

 

تلخ با تلخان يقين مطلق شود          كی دم باطل قرين حق شود

 

 

اگر چه دير زمانی است كه ملت ايران و خصوصا دانشجويان مبارز و ازاديخواه به شنيدن دشنامها و ناسزا گوييها و رجز خوانيها كه هرهفته در قالب خطبه های نماز جمعه نثار ايشان می گردد‘عادتی ديرينه دارند اما هر از چند گاهی وقاحت اين اهانت ها به جايی می رسد كه شراقت انسانی چاره ای جز شكستن سكوت و بر اوردن فرياد پيش روی انسان نمی نهد.

سخنان هاشمی رفسنجانی شيخ الشيوخ مصلحت انديشان نظام‘اخرين نمونه از اين دست بود كه يك بار ديگر فاصله عميق ميان او و انصارش را با مردم ايران به نمايش گذاشت و بر همگان روشن است كه چرا او و امثال او حمايت 15 درصدی مردم را برای بقا يك حكومت كافی می دانند .

قصد پاسخ گويی به هاشمی رفسنجانی را نداريم‘چون ايشان پاسخ خود را در انتخابات مجلس ششم به شيوه ای تاريخی از ملت ايران دريافت كرده اند.در اين مجال تنها به ذكر نكاتی می پردازيم كه در لا به لای اظهارات اخير ايشان نهفته است و تامل در انها بی ترديد پرده از حقايفی تلخ بر می دارد:

1-هاشمی رفسنجانی كه تا پيش از اين با الفاظ و عناوينی مضحك و تحقير اميز از معترضين به سياستهای جاری كشور ياد می كرد‘اين بار نا اراميهای اخير كشور را نتيجه ((اقدام نابخردانه گروهی از هموطنان)) دانست و ضمن ابراز تا سف برای انها  يك بار ديگر بر نقش دشمنان خارجی در شكل گيری اين نا اراميها تاكييد ورزيده است .اگر چه جای تعجب نيست كه مطرود اين ملت هر اقدامی را از سوی انها نا بخردانه تلقی كند‘اما معتقديم به جای تاسف برای ملت بايد به حال كسانی تاسف خورد كه همچنان به فريفتن خويش مشغولند و با فرافكنی های بی حاصل سعی دارند واقعيتهای درونی جامعه را  به فراموشی بسپارند.

2-هاشمی رفسنجانی مدعی است كه در وقايع اخير تنها نيروی انتظانی ان هم بدون  سلاح وارد عمل شده و بكنترل اوضاع پرداخته است.در اين ميان گروههای معلوم الحال فشار از منظر ايشان گروهی از مردم اگاه و هميشه در صحنه بوده اند!

اما مشخص ايست اين به زعم ايشان مردم هميشه در صحنه‘چگونه به انواع الات قتاله گرم و سرد وتجهيزاتی نظير بی سيم مجهز بوده و با كدامين مجوز به خوابگاه دانشجو.يان بی گناه حمله برده و به قلع و قمع انان پرداخته اند.

حال كه اقای رفسمجانی در سخنان خود تلويحا زعامت اين گروه ها را عهده دار شده است ديگر جايز نيست و منطقی نيست كه از  چنين گروه هايی با عنوان خود سر ياد كنيم.

3- ايشان با لحنی تهديد اميز اعلام كرده اند كه :ما هنوز نيروهای بسيج‘ارتش و سپاه را  وارد صحنه نكرده ايم و در صورت تشديد بحران اين نيروها از عهده كنترل اوضاع بر خواهند امد)).اين سخنان از زبان شخصی جاری می شود كه خود از نزديك در جريان تحولات سال  57 قرار داشته و از اشتباه فاحش رژيم پهلوی در به صحنه اوردن ارتش بر عليه نيروهای مردمی اگاه است.جای بسی شگفتی است كه ايشان به اين سرعت واقعيتهای تاريخی را به فراموشی سپرده و به جای عبرت اموزی از گذشتگان ‘در مواجهه با خواستهای قانونی ملت ايران دقيقا همان روشی را تجويز می كنند كه به سقوط نظام پادشاهی انجاميد.

باری ‘ به نظر می رسد تعزيه گردانان حاكميت‘در حذف كامل مردم از معادلات سياسی خويش مصمم گشته و ترجيح می دهند به جای مخالفت قانوني‘ معاند و محارب داشته باشند . اين بزرگترين جفاييست كه حكومتی می تواند در حق شهروندان خود روا دارد.

در خاتمه يك بار ديگر نوميدانه هشدار می دهيم كه ادامه اين رويه مردم گريزانه صرفا به تشديد بحران مشروعيت نظام می انجامد و با مسدود ماندن كليه راههای قانونی و دموكراتيك برای پيگيری مطالبات مردم در نهايت روزی فرا خواهد رسيد كه هيچ نجات دهنده ای قادر به حفظ كشور از خطر فرو پاشی نخواهد بود.

  

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشكی     

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی