ايران

پيك

                         

برای حمايت از وزارت دفاع امريكا در اختلاف آن با وزارت خارجه اين كشور، توطئه حذف خاتمی از صحنه در دستور روز جبهه ضد اصلاحات قرار گرفته

جبهه ضد اصلاحات
چشم اميد به وزيردفاع امريكا دوخته
 

 

تقريبا كليه مطبوعات مهم و مشهور امريكا كه تحت نظارت مستقيم و غير مستقيم وزارت دفاع اين كشور منتشر می شوند، روزگذشته خبری در باره استعفای خاتمی منتشر كردند. اين همآهنگی در انتشار خبر استعفای خاتمی به گونه ای بود كه جای كمترين ترديدی درباره نقش وزارت دفاع امريكا در انتشار اين خبر باقی گذاشت.

اين درحالی است كه وزارت خارجه امريكا و شخص وزير خارجه و معاون وی در هفته گذشته دولت خاتمی را منتخب مردم اعلام كرده و ضرورت احترام به رای و نظر مردم را مورد تاكيد قرار دادند. پس از اين اظهار نظر وزير خارجه امريكا، كه می توانست پايه مناسبات جديدی ميان ايران و امريكا شود، وزارت دفاع اين كشور كه از سياست تهاجم نظامی به ايران دفاع می كند ظاهرا دست به خنثی سازی سياست اعلام شده توسط وزيرخارجه امريكا زد و خبر همآهنگ روزنامه های پرتيراژ ديروز مانند گاردين ، واشنگتن پست ، نيويورك تايمز وغيره می تواند بخشی از اين تلاش باشد.

 

اين مطبوعات با درج خبر آسوشيتدپرس در باره سخنرانی خاتمی در كرج و انعكاس خبری كه سايت "بازتاب" وابسته به محسن رضائی در اين باره بصورت جعلی منتشر كرده بود عملا به كارزار جنگ روانی برای تحميل استعفا به خاتمی پيوستند.

بازتاب با انتخاب يكی از فرازهای سخنان خاتمی كه در آن گفته بود "من خدمتگذار مردم هستم و تا وقتی مردم بخواهند هستم" و با استنباط جعلی استعفا از اين سخنان، نخستين رسانه ايرانی بود كه مدعی استعفای خاتمی شد.

واشنگتن پست  با انتشار گزارش خبرنگار خود از تهران و با باصطلاح نتيجه گيری از مجموعه اظهار نظرهای مردم، چنان تلقين كرد كه گوئی طرفداران استعفای خاتمی بيشتر از طرفداران وی برای ماندن در سمت رياست جمهوری است!

اين همسوئی و همآهنگی ميان طيف وابسته به هاشمی رفسنجانی و وزارت دفاع امريكا برای خنثی سازی مواضع جديد وزارت خارجه امريكا در تائيد دولت خاتمی چنان آشكار است كه اكنون نه درباره نشانه های اين همسوئی و همآهنگی، بلكه در باره دليل آن بايد انديشيد.

پيشگام شدن سايت بازتاب و محسن رضائی كه به نمايندگی از هاشمی رفسنجانی در يونان با امريكائی ها وارد مذاكره شده بود، برای جعل خبر استعفای خاتمی نشاندهنده آنست كه رفسنجانی از موضع گيری وزارت خارجه امريكا نگران است، چرا كه وزارت خارجه حاضر به مذاكره و معامله با او نشده است. طيف وابسته به بيت رهبری و دستگاه قضائی نيز كه از موضع گيری جديد وزارت خارجه امريكا نگران شده اند و بيم دارند با برگ شيعيان عراق هم نتوانند با امريكا وارد معامله شوند، دراين مخالفت ومقابله به ياری هاشمی رفسنجانی برخاسته اند و به اين ترتيب، جنگ روانی برای تحميل كناره گيری به خاتمی، با اين دروغ بزرگ كه مردم خواهان كنار رفتن او هستند در دستور كار قرار گرفته است. اين كارزار در اينجا متوقف نشده و قوه قضائيه دستگيری روزنامه نگاران اصلاح طلب و وابستگاه به جبهه مشاركت را تشديد كرده و احتمالا در آينده نزديك چند نماينده مجلس را هم بازداشت خواهد كرد تا هم مردم را نسبت به توان خاتمی برای مقابله با اين دستگيری ها نا اميد سازد و هم او را به درجه ای از نا اميدی نسبت به اصلاح پذير بودن جمهوری اسلامی برساند كه كناره گيری را به ماندن در ميدان ترجيح دهد. به اين ترتيب مرحله نوين توطئه مقابله با جنبش اصلاحات، پس از حادثه سازی های لباس شخصی ها و دستگيری های گسترده دانشجويان و مردم ناراضی و معترض در هفته های گذشته وارد مرحله جديد شده است.

اين بخش از حاكميت جمهوری اسلامی ( طيف رفسنجانی و موتلفه و بنياد رسالت و روحانيت مبارز) سابقه مناسبات و معامله با حزب جمهوريخواه را داشته و با اميد به ادامه همين مناسبات می كوشند با تندروترين بخش دولت بوش كه اكنون در وزارت دفاع اين كشور متمركز است به تفاهم برسند. آنها روی رقابت كنونی وزارت خارجه و وزارت دفاع امريكا حساب باز كرده اند و چون می دانند تعيين كننده سياست در عراق وزارت دفاع امريكاست، خود را بدليل ارتباط هائی كه آيت الله شاهرودی با مجلس اعلای عراق و شيعيان اين كشور دارد مستحق اين معامله و مذاكره می دانند.

آنها در اين مرحله می كوشند ابتدا سياست وزارت خارجه را به عقب برانند و برای اين هدف با تمام توان خود می كوشند خاتمی را از صحنه حذف كنند، و بصورت همزمان در نماز جمعه تهران ( سخنرانی اخير هاشمی رفسنجانی) عملا به وزارت دفاع امريكا پيشنهاد مذاكره بر سر شيعيان و دولت آينده عراق را می دهند. اميد آنها جلب حمايت وزارت دفاع امريكاست، بهر قيمت!

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی