ايران

پيك

                         

خبر جعلی استعفای خاتمی در سايت بازتاب
محسن رضائی
و رفسنجانی
كالين پاول و محمد خاتمی

 

 

سايت بازتاب كه زير نظر محسن رضائی منتشر می شود و از حمايت هاشمی رفسنجانی و مجمع تشخيص مصلحت برخوردار است، روز گذشته با انتشار خبر جعلی "استعفای خاتمی” برای چند ساعت موفق شد اين خبر را روی شبكه های راديوئی كشورهای اروپائی ببرد.

سايت بازتاب با انتخاب عنوان "استعفای خاتمی” خبری را منتشر كرد كه مربوط به سخنرانی محمد خاتمی در شهر كرج و در برابر مردم بود. خاتمی دراين ديدار به مردم گفته بود ما خدمتگذار شمائيم و ما را با همين نام خطاب كنيد( سخنی كه رجائی بارها گفته بود) و اين خدمتگذار تا وقتی شما بخواهيد و مردم بخواهند در خدمت شماست.

در حاليكه اين سخنان ( كه در شماره روز گذشته پيك نيز انعكاس يافت) اشاره به مقاومت جناح راست در برابر طرد چند باره آن از سوی مردم و كنار نرفتن از قدرت داشت، سايت بازتاب آن را با عنوان استعفای خاتمی منتشر كرد، درحاليكه در هيچ كجای خبر چنين مضمونی وجود نداشت و استنباط هم از آن نمی شد!

ناظران سياسی اين اقدام بازتاب و محسن رضائی را در راستای آرزوی اين طيف برای كنارگيری خاتمی ارزيابی كردند. طيف وابسته به هاشمی رفسنجانی كه در ماه های گذشته چندين بار برای تماس مستقيم با امريكائی ها خيز برداشته و حتی محسن رضائی را با همين هدف در يونان به ديدار "فيلينت" كارشناس و تحليل گرسابق وزارت خارجه و سازمان سيا فرستاده بود همچنان برای اين ارتباط تلاش می كند. اين تلاش با موضع گيری اخير وزير خارجه امريكا كه خاتمی و دولت او را منتخب مردم اعلام داشته و پايبندی خود را به احترام به انتخاب مردم اعلام داشت وارد مرحله جديدی شده است. ظاهرا هاشمی رفسنجانی می كوشد به هر شكل ممكن خاتمی را از صحنه خارج سازد تا يگانه آلترناتيو قابل مذاكره خود و كارگزاران مورد اعتمادش نظير محسن رضائی باشند. محسن رضائی اكنون تلاش مي كند خود را بعنوان خط سوم و طرفدار اصلاحات معرفی كند. هاشمی رفسنجانی روی محسن رضائی سرمايه گذاری كرده و از وی حمايت می كند زيرا هر نوع تحولالی كه از روی سر دولت و مجلس كنونی بخواهد صورت گيرد اجبارا به شورای فرماندهی سپاه وصل است و جلب بخشی از نيروهای سپاه اجتناب ناپذير است. به اين ترتيب هاشمی رفسنجانی می كوشد با به ميدان فرستادن محسن رضائی كه سالها فرمانده كل سپاه پاسداران بوده؛ حمايت سپاه را نيز ضميمه اقدامات خود كند!

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی