ايران

پيك

                         
همكاری شورای فرماندهان كودتائی سپاه و دادستانی تهران
قاضی مرتضوی در يك ديدار:
آقا گفت: غائله را جمع كنيد!
 

 

در محافل سياسی- مطبوعاتی ايران از ديداری صحبت می شود كه بين قاضی مرتضوی "دادستان كل تهران" و برخی معترضين به دستگيری ها و بازداشت های اخير در دانشگاه ها و از ميان فعالان سياسی صورت گرفته است.

مرتضوی در اين ديدار، زمانی كه هيچ استدلال و دليلی برای بازداشت های پيوسته به دستگيری های اعتراضات دانشگاهی دراختيار نداشته تا ارائه دهد (بويژه درارتباط با فعالان سياسی) گفته است: " ما وظيفه و تكليف انجام می دهيم. آقا به بند فرمودند غائله را جمع كنيد و ما هم داريم اين فرمان را اجرا می كنيم."

اين اظهارات قاضی مرتضوی و نقشی كه تعدادی از فرماندهان سپاه برای برپائی شكنجه و بازجوئی براه انداخته اند، شباهت بسيار به شورای فرمانداری نظامی و دادگاه نظامی دارد كه معمولا در پی هر كودتای نظامی تشكيل می شود. ظاهرا اين شورای فرماندهان و ماجرای برگماری قاضی مرتضوی بعنوان دادستان كل تهران، در پيوند با هم و در ارتباط با يك طرح كودتائی بايد باشد كه به بهانه تظاهرات شب اول دانشجويان و حتی با سازمان دادن و تحريك آن می خواستند اجرا كنند و با واكنشی كه مردم در تهران از خود نشان دادند احتياط پيشه كرده و عقب نشينی كردند. اين طرح اكنون بصورت گام به گام پيش برده می شود و اظهارات اخير و مستند قاضی مرتضوی نشان می دهد كه فرماندهان سپاه در همآهنگی با بيت رهبری و شخص رهبر كه فرمانده كل نيروهای مسلح است امور كودتائی را پيش می برند. قاضی مرتضوی نگفته است كه مقابله با باصطلاح "غائله" مجلس و نمايندگان را هم شامل می شود و منظور آقا غائله اصلاحات بوده است و يا فقط محدود به تظاهرات و اعتراضات دانشجوئي؟ او همچنين مشخص نساخت كه در اين ديدار چه كسانی حضور داشته اند و همآهنگی فرماندهان سپاه با دادستانی تهران چگونه است؟

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی