هنر و انديشه

پيك

                         

 

شعر و گيتار

 

با تو هستم

خسته شدي

چگونه آمدی

از كجا

راه دور بود

يا كه سنگلاخ

هر چه بود گذشت

حال را بنگر
در كنار هم

بر بلندای عشق

چه بايد كرد

خيالی نيست

گيتارت كجاست

آنرا بردار

به ياد ويكتور خارا *

با تمام وجود

بنواز

فرياد كن

او عشق را

 پذيرفت

تو هنوز زمزمه ميكني

--------------

 

*شاعر – نوازنده – موسيقيدان – مبارز وشهيد راه آزادی كشور شيلی كه در روزهای كودتای شيلی فرياد مردم اين كشور را به گوش جهانيان رساند. او را همراه دههاهزار بازداشتی كودتا به استاديوم ورزشی پايتخت بردند و او در آنجا برای همه آنها كه بيمناك آينده كشورشان در زير پای فرماندهان ارتشی بودند خواند: هيج ديكتاتوری ابدی نيست، خورشيد آزادی همه يخ ها را آب خواهد كرد. (شعر بالا برای پيك ارسال شده اما متاسفانه سراينده آن نام خويش را در پای آن ننهاده بود)

 
 
                     بازگشت به صفحه اول
 

Internet
Explorer 5

 
 

ی