هنر و انديشه

پيك

                         

 
ماهی سياه وكوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود!

 

مجموعه "قصه های صمد بهرنگی” در دو جلد از سوی انتشارات كارون تجديد چاپ و منتشر شد. در جلد اول اين كتاب 8 داستان بلند بهرنگی، از جمله ماهی سياه كوچولو، پسرك لبو فروش، اولدوز و كلاغ ها، 24 ساعت در خواب و بيداری جمع شده است و 12 داستان ديگر، از جمله پوست نارنج، گرگ و گوسفند، تلخون، افسانه محبت و ... در جلد دوم.

انتشار آثار صمد بهرنگی در سالهای پيش از انقلاب 57 پيوسته با مشكل آفرينی های ساواك شاهنشاهی روبرو بود و در جمهوری اسلامی نيز، تا پيش از انتخابات 1376 و تغييرات چشمگير در وزارت ارشاد اسلامی چاپ اين نوع آثار ناممكن شده بود. از جمله يادگارهائی كه عطاءالله مهاجرانی در دوران وزارت خود بر وزارت ارشاد اسلامی به يادگار گذاشت، همين تغييرات اساسی در نوع نگرش و مديران جديد وزارت ارشاد اسلامی بود كه پيوسته از سوی جبهه ارتجاع مذهبی با مخالفت روبرو بوده است. پيش از انتخابات 76 وزارت ارشاد اسلامی  به پادگانی نظامی تبديل شده بود و فرماندهان سپاه از سوی مصطفی ميرسليم عضو كنونی مجموع تشخيص مصلحت و وزير وقت ارشاد اسلامی در كابينه هاشمی رفسنجانی مديران اجرائی وزارت ارشاد شده بودند. شرح جو حاكم بر وزارت ارشاد در دوران ميرسليم كه به داستان قصر اثر كافكا شبيه شده بود چند بار به اشاره و يكبار نيز به تفصيل از سوی شادروان هوشنگ گلشيری شرح داده شد. اين همان دورانی است كه سعيد امامی و وزارت ارشاد اسلامی در همكاری تنگاتنگ با يكديگر شكار هنرمندان ايران را طرح ريزی كردند. طی اين شكار جمعی از هنرمندان، مترجمين و نويسندگان ايران ربوده شده و يا در خانه خود به قتل رسيدند و يا طی حادثه آفرينی های مختلف كشته شدند.

 
 
                     بازگشت به صفحه اول
 

Internet
Explorer 5

 
 

ی