ايران

پيك

                         
دومين روز اعتصاب غذای دانشجويان در مشهد
 و اعتصاب در دانشگاه علامه و شهيد رجايی
 

 

به گزار ش سايت اميركبير تعدادی از دانشجويان دانشگاه های علامه و شهيد رجايی دست برای ازادی دانشجويان زندانی دست به اعتصاب زدند. در اطلاعيه شماره 1 شورای منتحصنين دانشگاههای علامه طباطبايی و شهيد رجايی گفته ميشود:
اكنون كه حاكميت اقتدار گرا فاز سركوب اعتراضات دانشجويی را در دستور كار خود قرار داده و همه راههای مدنی را برای بيان مطالبات بسته ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی در اعتراض به اقدامات اخير راه اعتصاب غذا و تحصن را برگزيديم تا وجدان خفتگان را به بيداری فرا خوانيم فرياد اعتراضمان كه نتوانست گوشهای حاكمان را به شنيدن وا دارد شايد سكوتمان بتواند انزجار و نفرتمان را از عملكرد استبداد به اقتدار گرايان بنمايد.اين اعتصاب اعتراض آميز تا حصول خواستهايمان ادامه خواهد يافت
لازم به ذكر است در صورت عدم پاسخگويی مقام های مسئول جامعه بين المللی را مخاطب قرار خواهيم داد.
برای نخستين گام :خواسته ما آزادی دانشجويان دربند عبدلله مومنی.مجتبی نجفی.مهدی امينی زاده.مرتضی صفايی

زنده باد آزادی
زنده باد دموكراسی
زنده باد مردم ايران

 

هم چنين اعتصاب غذا در دانشگاه مشهد وارد دومين روز خود شد. به گزارش امير كبير شركت كنندگان در اين اعتصاب غذا ، كه تحصن خود را از تاريخ نهم تير ماه در مقابل درب اصلی سازمان مركزی دانشگاه فردوسی مشهد اغاز نموده‌اند ، در بيانيه ی شماره ی يك خود اورده اند :
« با توجه به اتفاقات اخير ( خرداد ماه جاری ) كه باز هم شاهد برخورد گروه های غير قانونی فشار و انصار حزب الله با دانشجويان بی دفاع بوديم ، ما دانشجويان شركت كننده در اعتصاب غذای دانشگاه مشهد ، ضمن محكوم نمودن حمله ی بی شرمانه ی نيروهای لباس شخصی به حريم دانشگاه ، در دانشگاه های : تهران ، اصفهان ، سنندج ، همدان و ديگر اماكن اموزشی، و
بازداشت گسترده ی دانشجويان با احكام سؤال برانگيز قضايی، كه در امتداد برخورد های وقيح هجدهم تير ماه 78 بود ، از ساعت 11:30 تاريخ 9/4/ 82 از تناول غذا در اعتراض به اين برخورد ها ، خود داری كرده و مصرانه خواهان ازادی دانشجويان در بند از تاريخ 18/4/78 و همچنين بازداشت گروه های فشار شركت كننده در اغتشاشات ، عليه دانشجويان، می باشيم و هدف ما، دفاع از دانشجويان زندانی بوده و قصد تقابل با دانشگاه را نداريم . »
همچنين مطابق اخرين اخبار واصله ، دانشجويان متحصن در دانشگاه مشهد ، در پی اظهار نظر برخی از مسؤلين دانشگاه مبنی بر بی دليل بودن اعتصاب غذای معترضين ، در ساعت 22:30 شامگاه سه شنبه دومين بيانيه ی خود را به شرح زير منتشر كردند :
«به اطلاع تمامی دانشجويان و هموطنان عزيز در سرتاسر جهان ميرسانيم ، ما دانشجويان شركت كننده در اعتصاب غذای صنفی – سياسی دانشگاه مشهد ، پايبند به بيانيه ی انتشار يافته ی شماره ی 1 خود بوده و به همه ی خانواده هايی كه عزيزان خود را از تاريخ 18 تير 78 در پشت ميله های زندان ديده اند ، اطمينان می دهيم ، هدف ما ازادی تمام دانشجويان ، بالاخص دانشجويان سياسی در بند است و تا رسيدن اين خانواده ها به دلبندان خود و ازادی تمامی انان ، به اعتصابمان ادامه می دهيم . »
در ادامه ی اين بيانيه ، خطاب به دانشجويان امده است :
« ما در راه ازادی فرزندان ملت ، تمامی مشكلات و تهديد و تحديد ها را به جان خريده و حركت خود را ادامه می دهيم تا همگان بدانند دانشجويان محبوس ، تنها نيستند . »
در پايان بيانيه ی شماره ی 2 امده است :
« در استانه ی سومين روز از اعتصاب 12 نفره ی غذای خويش، تمامی اظهار نظر ها در مورد اين تحصن از طرف مسؤلين و نهادها را مردود دانسته و با خواهران و برادران دانشجوی خويش ، اعلام همدردی و همياری می نماييم . »
همچنين متحصنين اعلام داشتند : با وجود ضعف بدنی حاصل از امتناع از خوردن غذا ، با روحيه و انگيزه ای قوی تا ازادی همدرسان خود از پای نخواهيم نشست .
اين دانشجويان با اشاره به محاصره ی خود توسط نگهبانان دانشگاه بيان داشتند :
« با اينكه سعی ميكنند ميان ما و دانشجويان غير متحصن فاصله افكنند تا اعتصاب ما به گوش سايرين نرسد ، می دانيم دانشجويان با غيرت ، همچنان پيگير ارمان های ازادی خواهانه شان هستند .
همزمان با برگزاری اين تجمع سياسی ، جمعی ديگر از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد با تحصن در مقابل سازمان مركزی اين دانشگاه ، نسبت به عدم لغو امتحانات نيمسال دوم به رغم جو متشبج خوابگاه ها و عدم امنيت روانی دانشجويان به خاطر احتمال حمله ی نيروهای انصار، اعتراض نمودند .
اين دانشجويان كه نماينده ی بيش از 200 نفر از دانشجويان خوابگاه فجر مشهد بودند با در اختيار داشتن طوماری اعتراضی ، خواهان برگزاری مجدد امتحانات در اين دانشگاه شدند .
دانشجويان متحصن در دانشگاه مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما گفتند :
« در حالی كه دوستان ما در ديگر دانشگاه ها را شبانه كتك ميزدند و هر لحظه احتمال هجوم چماغ داران به خوابگاه دانشگاه مشهد نيز وجود داشت ، چگونه می توانستيم درس بخوانيم ؟! »
اين دانشجويان خواهان حضور مسؤلين دانشگاه و توضيح قابل قبول در مورد امتحانات ترم دوم امسال ، هستند .
اين دو تحصن همچنان ادامه دارد و انتظامات دانشگاه با بستن درب های سازمان مركزی و محاصره ی متحصنين كنترل اوضاع را در اختيار دارد .
چندين خودرو نيروهای انتظامی نيز درب های اصلی دانشگاه را كنترل می كنند .
تا اين لحظه ، سلامت عمومی اعتصاب كنندگان غير حاد گزارش می شود .

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی