ايران

پيك

                         
از ميان نامه هائی كه می رسد
اين يكی واقعا خواندنی است!
 

 

در ميان نامه های متعددی كه در طول روز به ما می رسد، آقائی بنام حميد سپهری قلم رنجه كرده و نامه زير را برای ما نوشته و فرستاده است. خسن و خسين را خواهران معاويه معرفی كرده تا بتواند اين خطابه را بنويسد. مطالعه آنرا كم مفيد ندانستيم و به همين دليل، جهت تنوير افكار عمومی منتشر كرديم، گرچه حق بود راديو اسرائيل اين ستايش نامه را پخش می كرد. باشد كه از خزانه غيب خبرهای دقيق تری به ايشان برسد. پيشآپيش از طرف نويسنده نامه، از خانم پيك نت عذر می خواهيم كه ايشان مخاطب قرار نگرفته و زحماتش بی سپاس مانده است!

 

آقای پيك نت

 سلطنت طلبان خودشان زبان دارند

 شما بفرمائيد در وزارت ارشاد چه خبر ؟؟؟

  

روزنت پيك نت معرف حضور بسياری از علاقمندان به سياست ايران ميباشد.تا چندی پيش تصور عمومی بر اين بود عده ای از مخالفان جمهوری اسلامی با گرايشات چپی و توده ای دست اندار كار انتشار اين تارنما باشند .

همزمان با شروع جنگ آمريكا و عراق , اين سايت شروع به اتخاذ سياست ضد آمريكائی و مظلوم نمائی به نفع رژيم بعثی نمود در گرماگرم جنگ عكس ميگ ۳۱ چاپ ميكرد و ادعا مينمود اگر عراق ۱۰ فروند از اين طياره ها داشت ميتوانست جلوی آمريكا بايستد .يعنی خط دادن به جمهوری اسلامی برای به هدر دادن چند ميليارد دلار از سرمايه های ملت ايران برای خريد اسلحه های از رده خارج شده روسی !! يا اينكه از اتحاد نامقدس و شوم آلمان فرانسه روسيه می نوشت يا روسها را تشويق ميكرد برای دفاع از منافع خود به خليج فارس لشكركشی كنند و لابد در بنادر ايران پهلو بگيرند سهم ايران در دريای مازندران نصيب روسيه شد حال نوبت خليج فارس است.!

طی ۲ هفته خيزش مردمی در كشورمان برادران و رفقا در پيك نت مدام از ارتباط اين ناآرامی ها با محفل حقانی و آمريكا با صهيونيسم بين المللی مينوشتند  ,بدترين توهين به ملت ايران از سوی همين رسانه صورت گرفت جوانان و مردم آزاده ای كه با حضور خود در پيكار شبانه عملا جمهوری اسلامی را فلج كرده بودند را به شديدترين دشنامها گرفته و آنانرا اراذل و اوباش ناميد

به دولت خاتمی توصيه ميكرد با عمليات نظامی و سركوب اوضاع را آرام سازد ( به بهانه مقابله با گرانی)

چند روز پيش راديو اسرائيل اعلام كرد عيسی سحرخيز در راس اين روزنت قرار دارد .

معمولا در قبال اينگونه اخبار اين رسانه سياست پوزخند و تمسخر در پيش ميگيرد اينبار سكوت اختيار نموده هرچند باز هم مشوطه خواهان را مثل گوشت قربانی كوبيد.

آقای سحرخيز نكند آقای خامنه ای خيلی دموكرات شده اند كه حتی صدای مونتاژ شده اش را در سايت پيك نت قرار ميدهيد ولی قاضی مرتضوی با شما با عطوفت اسلامی از نوع عدل علی برخورد نميكند ؟؟؟؟؟؟

در اينجا ميخواهم از راديو اسراييل تشكر كنم همچنانكه سايت بازتاب متعلق به دكتر محسن (سبزعلی) رضائی را افشا كرد اينبار گردانندگان اين سايت را هم معرفی كرده و باعث شد ترفند ديگر جمهوری اسلامی كارساز واقع نگردد .

آقای سحرخيز آفتاب هميشه زير ابر نمی ماند.!!!!!

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی