ايران

پيك

                         
بيم از تحصن در سالن سرپوشيده
و ترس از تظاهرات در محوطه باز
چند ده هزار پرستار ايران
درانتظار اجازه مراسم روز پرستار
 

 

پرستاران از نقاط مختلف كشور آمادگی خود را برای تجمع در روز پرستار اعلام كردند.

آنها خواهان رسيدگی به خواست های صنفی خويش اند اما از آنجا كه هر تجمعی در اين روزها موجب نگرانی  حكومت را موجب می شود، معلوم نيست به پرستاران نيز اجازه برپائی يك اجلاس صنفی داده شود.

فرمانداری تهران از يك ماه پيش در جريان تقاضای پرستان برای اجتماع در روز پرستار قرار گرفته اما هنوز به اين خواست پاسخ نداده است.

ظاهرا وزارت كشور از دو احتمال بيم دارد: 1- برپائی چنين اجتماعی كه قطعا هزاران پرستار در آن حضور خواهند يافت اگر در يكی از پارك ها و يا ميادين شهر باشد، می تواند به تظاهرات ختم شده و مردم نيز به آن بپيوندند، كه در اين صورت حمله و سركوب تظاهركنندگان می تواند واكنش های جدی را در بيمارستان ها در پی داشته باشد.

احتمال دوم آنست كه در يك محوطه سربسته و محصور اجازه برپائی اين اجتماع داده شود. در اين صورت نيز بيم اعلام تحصن می رود كه اين نيز باحتمال بسيار با اعلام حمايت های تشكل ها و مجامع ديگر می تواند روبرو شده و در ليست خبرهای مهم جهانی قرار گيرد.
 سيامك عزيزی دبيركل جمعيت اسلامی پرستاران ايران در نشست رابطين و اعضای اين جمعيت گفت: ما به همراه خانه پرستار در پی نشست‌ها و بيانيه‌های مختلف پيگير مسايل و مشكلات جامعه پرستاری بوده و نهايتا بيش از يك ماه قبل درخواست تجمع پرستاران را به فرمانداری تهران ارسال شده است اما تاكنون هيچ جوابی ارسال نشده است. طی روزهای آتی جلساتی با مسؤولان وزارت بهداشت و تشكلهای پرستاری جهت تصميم‌گيری برای روز پرستار برگزار خواهد شد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی