اخبار

پيك

                       

مقامات محلی جلسات پياپی تشكيل می دهند

در انتظار تظاهرات و اعتصابات در شهر يزد

 

تعداد اخراجی های كارخانه ذوب روی بافق به 570 نفر رسيد و خبری از راه اندازی مجدد آن نيست. مديرانی كه مسئول اخراج كارگران بوده اند نيز در حال تغيير ماموريت هستند.

آنها كه دم از توسعه اقتصادی می زدند اين روزها يگانه دغدغه خاطرشان تظاهرات مردم و جلوگيری از آنست. گفته می شود تيپ القدير يزد نامه محرمانه ای از فرماندهی سپاه دريافت كرده كه شمار شركت كنندگان راهپيمايی اخير شهر يزد در آن تخمين زده شده است. اين درحالی است كه گفته ميشود در جريان تظاهرات اعتراضی اخير شهر يزد نزديك به 800 نفر دستگير شدند كه از اين تعداد تنها 300 تن تاكنون آزادی خود را بازيافته اند. اكثر بازداشت شدگان وابستگی به هيچ حزب و گروهی نداشته و مردم عادی و زحمتكشان گرسنه و ناراضی استان بوده اند.

درعين حال مسئولين امنيتی و فرماندهان سپاه نگران اعتراضات كارگری اند. گفته ميشود در جلساتی كه به شكل خصوصی با تعدادی از صاحبان صنايع تشكيل شده از آنها خواسته شده است بر تعداد نگهبانان مراكز توليدی خود بيافزايند زيرا بزودی شاهد نا آراميهای بيشتری خواهيم بود.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی