اخبار

پيك

                       

اعتصاب غذا در دانشگاه فردوسی مشهد

 

جمعی ازدانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به دستگيری گسترده دانشجويان در شهرهای مختلف كشور، دست به اعتصاب غذا زدند.

اين دانشجويان، اعتصاب غذای خود را از صبح روز دوشنبه 9/4/1382 در مقابل ساختمان سازمان مركزی دانشگاه فردوسی آغاز كرده و خواستار آزادی دانشجويان دستگير شده در تهران وديگر شهرهای كشور شده اند.

گفتنی است اين اعتصاب غذا كه به صورت نامحدود از جانب دانشجويان در حال برگزاری است، در اعتراض به عملكرد حاكميت در برخورد با دانشجويان می باشد.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی