اخبار

پيك

                       

كنگره های منطقه ای جبهه ملی ايران در امريكا و اروپا

 

كنگره واحدهای تشكيلاتی جبهه ملی در امريكا از چهارم ماه جولای به مدت سه روز در لوس تشكيل آنجلس برگزار خواهد شد. اين نشست، كنگره  اتحاد نام گذاری شده است.

گفته می شود پس از كنگره سازمان های جبهه ملی در امريكا، مشابه اين كنگره در اروپا تشكيل خواهد شد و سپس اجلاس سراسری جبهه ملی خارج از كشور برپا خواهد شد. اخيرا و در حاشيه اجلاس واشنگتن يك سلسله تدابير تشكيلاتی از سوی جبهه ملی جهت گسترش فعاليت های مليون خارج از كشور اتخاذ شد، كه انتخاب دريادار احمد مدنی بعنوان همآهنگ كننده مجموع اين فعاليت ها از جمله اين تدابير است. هنوز معلوم نيست جبهه ملی خارج از كشور خود را با سياست های شورائی كه بنام جبهه ملی در داخل كشور اطلاعيه صادر می كنند همسوئی كامل خواهد داشت و يك خط مشی واحد را پيش خواهد برد يا خير، اما برخی اعلاميه و اطلاعيه هائی كه اخيرا در خارج از كشور و بنام جبهه ملی صادر شده فاصله چندانی با مشابه همين اعلاميه و اطلاعيه ها كه در ايران صادر می شود نداشته است.

همچنين، يورش های اخير در قزوين، همدان و اهواز به تشكيلات محدود و معروف به جبهه ملی و دستگيری چهره های وابسته به اين تشكل ها نشان می دهد كه مخالفان فعاليت احزاب در داخل حاكميت ايران بشدت نگران گسترش روند نفوذ مليون در ميان مردم هستند و به همين دليل اجازه كوچكترين تحرك تشكيلاتی را به اين واحدها نمی خواهند بدهند!

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی