اخبار

پيك

                       

خدمات شهری تهران بزودی فلج خواهد شد

شهرداری‌تهران‌بسرعت‌دراختيار

فرماندهان‌سپاه گذاشته‌می‌شود

 

شهرداری و شورای شهر تهران در يك همكاری نظامی – امنيتی با سپاه پاسداران عملا مديريت واحدهای مختلف شهرداری پايتخت را به فرماندهان سپاه واگذار كرده اند.

تغييرات جاری در شهرداری تهران، حاكی از آنست كه شورای شهر به رياست چمران و همچنين احمدی نژاد، شهردار تهران، دست به آرايش نظامی و سياسی در مديرت شهری زده اند  و گروهی از فرماندهان سپاه و نيروی انتظامی را در تركيب مديرت واحدهای تهران به كار گرفته اند.

اين در حاليست كه طی 15 سال گذشته نيروی انتظامی و راهنمايی و رانندگی همكاری خوبی با شهرداری نداشته اند، ولی هم اكنون مهدی هاشمی كه تا كنون بعنوان فرماندهی فنی و مهندسی اين نيرو بوده را بعنوان معاون در امور مناطق بيست و يك گانه منصوب كرده اند.

در همين راستا ، مهندس سعيدلو مدير سابق مركز توسعه صادرات ايران كه عضو موثری در مافيای اقتصادی است به سمت معاون امور مالی و اداری و همچنين محمد زاده از فرماندهان سپاه پاسداران و استاندار سابق لرستان در زمان بشارتی را بعنوان معاون خدمات شهری و فردی بنام مشايی از اعضای سپاه و از مديران راديو تلويزيون را بعنوان معاون اجتماعی منصوب كرده اند.

با آنكه كوشش می شود سابقه مديران جديد شهرداری كمتر فاش شود، اما بسياری از هم اكنون می دانند كه انتصاب های اخير در شهرداری عمدتا در همآهنگی با فرماندهی سپاه پاسداران صورت می گيرد و باحتمال زياد اين مديران ناشناخته همگی با معرفی فرماندهی سپاه به شهرداری تهران منصوب شده اند.

اين تغييرات در حالی صورت ميگيرد كه شهر تهران با بزرگترين مشكلات يك شهر ده ميليونی روبروست و بيش از هر زمان ديگر به يك مديريت تخصصی نياز دارد.

هيچ برنامه و سيستم روشنی برای ترافيك ، فضای سبز، شهرسازی، زباله شهری و... وجود ندارد و بجای اين همه، يگانه ملاك مديريت حزب اللهی است! بطوری كه حتی شهردار تهران در سخنرانی های خود بوضوح نشان می دهد كه فرق بازيافت زباله (ريسايكلينگ) و جمع آوری زباله را نمی داند.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی