ايران

پيك

                         
نقش بسيج دانشگاهی و نفوذی های سپاه
در تظاهرات اخير دانشجوئی
 

 

همزمان با اينكه سخنگوی دولت اعلام كرد خبر خصوصی سازی دانشگاه ها خبری جعلی به منظور ايجاد التهاب بوده و وزارت اطلاعات متصدی پيگيری محل ترويج اين خبر است،  افشاگری های تازه ای پيرامون توطئه و تحريك دانشجويان با پخش خبرهای جعلی از سوی بسيج وابسته به مخالفان اصلاحات در دانشگاه ها نيز انجام شده است.علی تاجرنيا در گزارش خود به مجلس اعلام كرد كه تظاهرات شب نخست در كوی دانشگاه از سوی بسيج دانشجويی سازمان يافته بود و سايت اميركبير از همدان نيز گزارشی در تائيد اين توطئه انتشار داد. در اين گزارش ها بتدريج همكاری واحد حراست سپاه پاسداران كه بعنوان "لباس شخصی” در       آشوب آفرينی های اخير مستقيما دست داشته با نيروهای انتظامی مطرح می شود.

در پی درگيريهای هفته گذشته همدان مشخص شده است كه افراد لباس شخصی بعد از ضرب و شتم دانشجويان آنها را به نيروی انتظامی تحويل ميداده است و متقابلا مقامات نيروی انتظامی از آنها تشكر می كرده اند.
شايان ذكر است كه در شبهای در گيری در دانشگاه بوعلی يكی از اعضای بسيج دانشجويی در حالی كه صورت خود را پوشانده بود اقدام به دادن شعارهای تند و ركيك عليه مسئولين جمهوری اسلامی و تهييج دانشجويان مينمود كه محسن شكوهمند يكی از اعضای انجمن اسلامی با وی درگير شده و او را از اين كار منع می كرده است. اين در حالی است كه هم اكنون محسن شكوهمند و تنی چند از اعضای انجمن اسلامی به اتهام اغتشاش و اقدام عليه امنيت ملی در زندان به سر می برد. نام اين بسيجی نفوذی پروينی دانشجوی ورودی 79 زمين شناسی ذكر شده است.
در عين حال يكی از مقامات حفاظت اطلاعات همدان صراحتا اعلام كرده است كه سپاه در داخل دانشگاه نيروی نفوذی دارد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی