اخبار

پيك

                       

مطبوعات عرب: ايران‌چه‌امتيازی‌به‌امريكاداد؟

انتشارنخستين‌گزارش‌تصويري

ازبمباران‌مجاهدين‌خلق‌درعراق

انتشار اخبار مربوط به مذاكره و توافق نمايندگان ايران و امريكا برای همكاری در جنگ عراق بتدريج انعكاس های وسيع تری در مطبوعات خليج فارس می يابد. در حال حاضر كه بدليل ملاحظه موقعيت جنگی و حضور ارتش امريكا در عراق و منطقه مطبوعات نمی توانند با صراحت در اين باره مطلبی منتشر كنند، عمدتا مسئله بمباران پايگاه مجاهدين خلق درعراق را مطرح كرده و اخبار آن را می نويسند. هنگام انتشار اخبار اين بمباران و اشاره به كشته شدگان مجاهدين در اين بمباران آشكارا به توافق جمهوری اسلامی با امريكا برای اين بمباران پرداخته می شود و اينكه هيات مذاكره كننده با امريكا در برابر امتياز بمباران پايگاه مجاهدين درعراق چه امتيازی در آستانه تهاجم ارتش امريكا به عراق به امريكائی ها داده است.

روزنامه الحيات در شماره امروز خود با چاپ عكسی از مجاهدين خلق در پايگاه اشرف در خاك عراق به بررسی موقعيت كنونی آنها درعراق و سرگردانی برای گرفتن پناهندگی در كشورهای ديگر پرداخته است. در اين گزارش از تعداد زياد مجروحان سازمان مجاهدين  كه در بيمارستان پايگاه اشرف بستری هستند خبر داده شده است.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی