اخبار

پيك

                       

از لابلای روزنامه‌های فرانسه

 

به نوشته مطبوعات فرانسه، آمريكا در پی مديريتی جدا از اوپك برای نفت عراق است. اين درحالی است كه مطابق تحريم های اقتصادی سازمان ملل عليه عراق هنوز اين سازمان در باره لغو اين تحريم ها تصميمی نگرفته است. به نوشته ليبراسيون فرانسه معتقد است برای جلوگيری از سلطه امريكا بر نفت عراق لغو تحريم ها و امضاي قراردادهای نفتی با عراق نبايد با سرعت انجام شود. ژاك شيراك بررسی های بيشتر را پيشنهاد كرده است، اما امريكا برای لغو اين تحريم ها و بستن قراردادهای نفتی با شركت های نفتی عجله دارد!

روزنامه لوموند در سرمقاله خود در رابطه با آنچه پيش از جنگ گفته می شد و آنچه اكنون در باره آن سكوت می شود پرسش هايی را مطرح كرده است. لوموند، ازجمله در باره تسليحات بيولوژيكی و شيميايی عراق، تعداد كشته های نظامی و غيرنظامی اشغال عراق، سرنوشت زندانيان جنگ و محاكمه احتمالی آنها می پرسد. اين روزنامه همچنين درباره پشتوانه قانونی حكومت آينده عراق سئوال می كند و روند كنار گذاشتن سازمان ملل توسط امريكا.

لوموند، همچنين مصاحبه ای با احمد چلبی منتشر كرده است كه در آن وظائف دولت آينده در سه مرحله اعلام می شود:

1-  بازسازی زيرساختهای عراق طی چند ماه و تحت نظارت ژنرال گارنر 2- حكومت موقت برای تدوين قانون اساسی 3- انتخابات.

چلبی در اين مصاحبه، ضمن انتقاد از سازمان ملل برای تعلل در همكاری با امريكا برای سقوط رژيم صدام حسين گفت كه امريكا خواهان حكومت برعراق نيست.  

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی