جهان

پيك

                         

 

درخواست ملكه اردن
برای كمك به مجروحان عراقی

 

"رانيا" همسر پادشاه متوفی اردن هاشمی ، كه از او بعنوان ملكه اردن نام برده می شود طی نامه ای كه روزنامه تايمز انگلستان آن را منتشر كرد خواهان كمك جهانی برای درمان مجروحان جنگ عراق شد. ملكه اردن با سازمان های خيريه جهان، جز كميته امداد عسگراولادی در تماس است.

در حال حاضر بيمارستان های كويت به محل انتقال و درمان مجروحان جنگ عراق تبديل شده اند. بسياری از بيمارستان های عراق در جريان بمباران شهرهای بزرگ اين كشور توسط امريكائی ها و انگليسی ها ويران شده اند و آن دسته از بيمارستان ها كه بر اثر بمباران ها ويران نشده اند، وسائل آنها درجريان غارت روزهای پس از سقوط صدام حسين به يغما برده شده است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی