جهان

پيك

                         

 

رفرم سياسی در سوريه، عربستان، عراق، اردن، افغانستان
طرد مرتجعين مذهبی
در كشورهای همسايه عراق

 

 

پيرامون اجلاس رياض كه با شركت وزرای خارجه 6 كشور همسايه عراق و دو هيات نمايندگی به سرپرستی وزرای خارجه مصر و بحرين در پايتخت عربستان سعودی برگزار شد، اخبار و اطلاعات تازه ای منتشر شده است. اين اخبار ارتباط مستقيم به جنگ عراق و دولت آينده اين كشور ندارد، بلكه عمدتا مربوط به تصميماتی است كه در كشورهای همسايه عراق برای تغييرات همآهنگ سياسی گرفته شده است. در اين اجلاس وزيرخارجه جمهوری اسلامی نيز شركت داشته است، اما معلوم نيست كمال خرازی نيز در جريان مباحث مربوط به تغييرات سياسی و رفرم های حكومتی در كشورهای همسايه عراق شركت داشته يا نه و اگر در اين مذاكرات شركت داشته نسبت به اجرای آنها در ايران متعهد شده است يا نه!

اردن هاشمي- قرار است به فرمان ملك‌ عبدالله پادشاه اردن هاشمی بزودی در اين كشور انتخابات آزاد برگزار شده و فضای سياسی اردن هاشمی باز شود. گفته می شود بدنبال سقوط رژيم صدام حسين و احتمال حوادث آينده در اردن تصميم به گشايش فضای سياسی با هدف جلب حمايت مردم از حكومت صورت می گيرد. با همين هدف، همسر پادشاه سابق اردن( ملك حسين) در هفته های اخير فعاليت های سياسی خود در اين كشور را افزايش داده و با حضور در مكان های عمومی در تلاش است تا نوعی مدرنيسم را دراين كشور به نمايش بگذارد. وی كه در اردن مقيم است يك سايت اينترنتی قوی را بنام "نورالحسين" روی شبكه جهانی اينترنت فرستاده است. نورالحسين رابطه بسيار نزديك با خاندان سلطنتی انگلستان و برخی رهبران گذشته و حال امريكا و فرانسه دارد و به همين دليل حضور او بعنوان مشاور در كنار پادشاه جوان اردن هاشمی اهميت سياسی دارد.

عربستان سعودي- همسو با همين تدابير در اردن هاشمی، از عربستان سعودی نيز اطلاع می رسد كه بدستور وليعهد پرقدرت اين كشور، روحانيون مرتجع وهابی از مساجد كنار گذاشته شده و از سخنرانی های آنها در نماز جمعه ها جلوگيری می شود. حتی گفته می شود اين روحانيون را از شبكه اداره كننده مساجد عربستان سعودی اخراج خواهند كرد.

پس از حادثه تروريستی نيويورك؛ موسوم به 11 سپتامبر و در آستانه حمله نظامی امريكا به عراق گزارش ها و مقالات تفسيری امريكا متوجه نقش عربستان سعودی در تعليمات نظامی به گروه القاعده و تامين هزينه اين سازمان بود. گفته می شود، زلمای خليل زاد كه مدتی است در منطقه خليج فارس – بويژه در قطر- بسر می برد نقطه نظراتی در باره ضرورت به حاشيه راندن مرتجعين خشونت طلب اسلامی را به سران و رابطين برخی كشورها كه با وی ديدار داشته اند متذكر شده است. هنوز معلوم نيست كه در حاشيه كنفرانس رياست كه در آن 8 كشور عرب شركت داشتند نيز نقطه نظرات خليل زاد طرح شده است يا نه. خليل زاد يادآور شده است كه فعاليت مرتجعين مذهبی و ماجرا آفرينی های آنها در داخل كشورها، كه عمدتا نقض حقوق بشر در جهان تلقی می شود و همچنين عمليات تروريستی در منطقه و جهان، در شرايط كنونی كه ارتش امريكا بصورت گسترده در عراق و افغانستان و خليج فارس حضور دارد می تواند بهانه های لازم برای دخالت مستقيم امريكا در اين كشورها را موجب شود. بويژه اگر اين نوع عمليات عليه نيروهای نظامی امريكا و پايگاه های آن ها در منطقه صورت گيرد. وی تكرار انفجار در پايگاه امريكائی دهران عربستان سعودی و انفجار سفارت امريكا در لبنان را بعنوان نمونه ذكر كرده است.

سوريه- همچنين برخی اخبار رسيده از سوريه حاكی است، كنگره حزب بعث  سوريه بزودی تشكيل خواهد شد. در اين كنگره پيرامون تغيير نام حزب بعث سوريه و انتخاب يك نام ملی و پيشنهاد تشكيل يك جبهه ملی سراسری در كشور تصميم گرفته خواهد شد. تهديدهای اخير امريكا عليه سوريه و خطراتی كه تماميت ارضی اين كشور را تهديد می كند و همچنين بحران انرژی در سوريه كه با بسته شدن شير نفت عراق- دمشق بوجود آمده و عقب نشينی كامل از لبنان در برابر عقب نشينی اسرائيل از برخی ارتفاعات جولان نيز در اين كنگره به بحث گذاشته می شود. ارتفاعات جولان از نظر تامين آب آشاميدنی و كشاورزی برای اسرائيل و سوريه دارای اهميت حياتی است.

افغانستان- بموجب يك گزارش ديگر، سفير جديد امريكا در افغانستان بزودی با دستورالعمل های تازه وارد كابل خواهد شد. گفته می شود سفير جديد امريكا يك ژنرال سابق ارتش اين كشور است كه مناسبات بسيار نزديك با وزير دفاع كنونی امريكا "رامسفلد" دارد. بحث بر سر تعيين نهائی نوع نظام افغانستان- جمهوری و يا پادشاهي- و همچنين بحث هائی كه پيرامون قانون مدنی افغانستان جريان دارد بر اهميت حضور سفير جديد امريكا در اين كشور می افزايد. انتخاب يك ژنرال سابق بعنوان سفير در افغانستان ارتباط مستقيم به حضور واحدهای نظامی امريكا در اين كشور و بويژه در مرزهای مشترك ايران و افغانستان دارد.

در باره قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان و همچنين تعيين نوع نظام آينده اين كشور محور اساسی بحث ها بر سر حذف صف اسلامی از نام نظام آينده و جدا سازی قوانين شريعت از قانون مدنی افغانستان است.

عراق- تضعيف موقعيت روحانيون نجف، تشكيل مجلس محلی بدون حضور نمايندگان مراجع نجف و كم اهميت گزارش شدن فعاليت های سياسی روحانيون و مذهبيون عراق در دوران پس از سقوط صدام حسين نشان می دهد كه بافت دولت آينده عراق نيز مذهبی نخواهد بود. تاكيد احمد چلبی بر آزادی ها در حكومت آينده عراق نيز نشان دهنده رفرم هائی در اين كشور است كه نمی تواند حضور روحانيون مرتجع در حاكميت را تحمل كند. احمد چلبی از جمله كانديداهای مطرح برای تشكيل دولت آينده عراق است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی