ايران

پيك

                         

انگليسی ها

 

 

در روزهای آستانه سقوط صدام و  پس از سقوط صدام حسين در عراق مطالب متنوعی در باره شهر نجف، شيعيان عراق و خطر آغاز جنگ  مذهبي- قومی منطقه ای و درگير شدن كشورهای همسايه در آن منتشر شده است. از جمله ناشران اين مطالب و تفسيرها راديو دولتی انگلستان "بی . بی. سی” است. از مجموعه مطالبی كه روی سايت بی بی سی همچنان موجود است و می توان مستقيما به آن مراجعه كرد، نقطه نظرات زير قابل تامل است.

 

پيش از قتل خوئی - راديو بی بی سی در تحليلی با عنوان "ممانعت از ورود باقر حكيم به عراق" ضمن معرفی سيد باقر حكيم، دلايل تعلل او برای ورود به عراق را چنين بر می شمرد:

" نگرانی اصلی مجلس اعلا از روحانی جوانی است كه ناگهان از لندن در نجف ظاهر شد."

 پس از قتل خوئی در نجف- پس از تعيين سرنوشت خويی در نجف، سيد باقر حكيم برای رفع موانع موجود و رفع « نگرانی اصلي» با سفير انگلستان در تهران ملاقات كرد.

سپاه بدر- راديو بی بی سی در تحليلی « بنام شيعيان عراق چه می خواهند» می نويسد:

" گروه اصلی شيعه و مسلح عراق نشست گروه های مخالف اين كشور در شهر ناصريه را تحريم كرده است. "

شرط حمايت-  بی بی سی با تاكيد بر اينكه 60 درصد مردم عراق شيعه اند می نويسد:

" آمريكا  بدليل ارتباط  مجلس اعلا ی انقلاب اسلامی عراق با روحانيون حاكم بر ايران به آنها بديده ترديد می نگرد." در عين حال " دقيقا معلوم نيست  نماينده سياسی واقعی شيعيان عراق كدام گروه است،  مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، بزرگترين گروه شيعه عراق است و خود را نماينده اكثريت شيعيان اين كشور می داند. اين گروه دارای حدود پانزده هزار عضو مسلح است كه اكثريت آنان همچنان در خاك ايران مستقر اند."

بی بی سی در ميان گروه های متفاوت شيعه از آيت الله سيستانی تا صدر ثانی و از چلبی تا حزب الدعوه سخن می گويد و تاكيد می كند كه همه اين گروهها معلوم نيست چقدر در بين مردم عراق نفوذ دارند، اما ادامه می دهد:

" آنچه مسلم است اينكه آن بخش از شيعيان عراق كه در تشكل هايی همچون مجلس اعلا عضويت دارند دارای ايدئولوژی قوی مذهبی هستند و حاضرند برای آرمان خود دست به اسلحه ببرند و بجنگند."

- دليل اين همه علاقه به آيت الله حكيم و مجلس اعلای عراق چيست؟

- آرمان هواداران حكيم چيست كه سپاه بدر ( كه به گفته بی بی سی همچنان اكثريت آن در ايران مستقر است) برای آن می تواند دست به اسلحه ببرد؟

اين تفسيرها چه ارتباطی با ديدار حكيم با سفير انگلستان درتهران دارد؟

قرار است سيد باقر حكيم و سپاه بدر برای بازگرداندن حكيم به نجف و يا در خود نجف و برای برقراری حاكميت وی دست به اسلحه ببرند و يك جبهه از چند جبهه جنگ داخلی در عراق شود؟

با توجه به حضور اكثريت نيروهای سپاه بدر در ايران، با آغاز جنگ در نجف، قرار است ايران به عقبه جبهه جنگ نجف شود؟

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی