ايران

پيك

                         
برای روشن شدن تكليف سايت های امنيتی
"پيك نت"  يك مدير
ثابت استخدام می كند!

 

هركس می تواند پس از خواندن اين يادداشت، اگر حوصله تحمل جنگ روانی را دارد و تجربه مديريت "دوران بحران"، آمادگی خود را برای تحويل گرفتن سرپرستی و يا مديريت پيك به ما اطلاع بدهد. البته به آن شرط كه ما هم آمادگی تحويل دادن اين سرپرستی و مديريت را داشته باشيم!

 

- هنوزچندی از فعاليت سايت پيك نت نگذشته بود كه سازمان تبليغات اسلامی در بولتن محرمانه خود اعلام كرد "سايت ضدانقلابی پيك نت در خارج از كشور توسط فردی بنام نيما راشدان كه از وابستگان به سعيد حجاريان است اداره می‌شود". (از بولتن سازمان تبليغات اسلامی ارديبهشت 1381)

مدتی بعد و در شرايطی كه هيئت تحريريه پيك تازه داشت به مديريت آقای نيما راشدان عادت می كرد ناگهان سايت تازه تاسيس "يه‌خبر" كه در آغاز سال 82 به رحمت ايزدی پيوسته و ورثه اش در سايت "دريچه" جمع شدند با هياهوی بسيار مديريت پيك نت را تغيير داد و اعلام كرد:

"سايت اينترنتی پيك نت بازتاب دهنده مواضع نشريه راه توده است" "يه خبر" كه خبرهای داخل زندانش موثق تر از خبرهای خارج از كشورش بود ادامه داد: "بهروز خليق از اعضای سازمان فدائيان اكثريت در مقاله ای با عنوان جان سختی مشی دنباله روی - در سايت اخبار روز اين سازمان با تاكيد بر اينكه سايت اينترنتی پيك نت بازتاب دهنده مواضع نشريه راه توده - منشعب از حزب توده - است اين سوال را مطرح می كند كه چرا سايت پيك نت همانند همفكرانش همواره دنبال اصلاح طلبان حكومتی‌ميرود(يه‌خبر 3/7/81)

دو هفته پس از روشن شدن هويت مديريت جديد پيك نت به ياری آقای بهروز خليق از سازمان قبلا چريك فدائی، باز مديريت پيك نت را در تهران تغيير دادند و سايت امنيتی”يه‌خبر" در شماره 17 مهر 1381 خود اين بار با تيتری درشت تر از تيتر كشفيات آقای بهروز خليق، ازقول راديو آزادی چنين نوشت:
"سايت پيك نت پايگاه مخفی مجاهدين انقلاب- به گزارش راديو آزادی 15/7/81 سايت پيك نت پايگاه اينترنتی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی است ..." (يه‌خبر 17/7/81)

بلا تكليفی كاركنان "پيك نت" مثل بلاتكليفی كاركنان روزنامه همشهری پس از انتخابات شوراها و نشستن موتلفه اسلامی بر سر سفره ای كه كرباسچی پهن كرده، انتصاب جديدی در پيك صورت گرفت. "يه‌خبر" كه چند خبر از مديريت پنهان پيك نت تا آن زمان پيدا كرده بود اعلام كرد"پيك نت را علوی تبار اداره می كند" (يه‌خبر 28/8/81)

ما هنوز ميزوصندلی، يا بقول افغان ها "چوكی” آقای علوی تبار را در تحريريه پيك نت جابجا نكرده و به خلق و خوی ايشان عادت نكرده و نمی دانستيم روزه را با آب گرم و نبات باز می كند و يا با چای شيرين ، وارث بعدی تاج و تخت "يه خبر"، بی حكم قاضی خوش سابقه "مرتضوی” علوی تبار را از سر پيك نت برداشت و او را خلع مقام كرد. وليعهد "يه خبر" كه بنام "دريچه" در خشت افتاده بود، مديريت راهبردی پيك را به خارج از كشورمنتقل كرد و ضمن كشف ارتباط پولی و مالی آن با سلطنت طلب ها  نوشت مديريت پيك نت " درحال رايزنی با رضا پهلوی "ميباشد (دريچه 26/9/81)
اعضای تحريريه پيك نت سرگرم رايزنی با رضا پهلوی بودند كه روزنامه جمهوری اسلامی با يك افشاگری تازه اين رايزنی را بهم زد. اين روزنامه مكتبی كه در يك كفه اش رهبر و در كفه ديگرش هاشمی رفسنجانی نشسته اند و ترازو دارش  حجت اسلامی شيعه و سيد اما بنام "مسيح" است، مدير رايزن با رضا پهلوی را، از روی سر "يه خبر" خلع اختيار كرد و مجددا سكان اين سايت را بدست مجاهدين انقلاب اسلامی در تهران داد.
(جمهوری اسلامی 10/10/81)

كاركنان پيك كه تازه داشتند به لبخندهای نمكين ويژه دوران قبل از حكومت و در باغ سبزهای رضا پهلوی باور می كردند، با اين خبرضربه ای روزنامه جمهوری اسلامی باز خودشان را آماده مديريت بی كراوات و لبخند كردند. بدنبال روزنامه جمهوری اسلامی سايت "دريچه" همه درهای باغ سبز رضا پهلوی را بست و آب پاكی را ريخت روی دست كاركنان پيك. اين سايت محترم هم مقلد حجت اسلام مسيح شد و نوشت: پيك نت "حافظ منافع سازمان مجاهدين انقلاب درخارج از كشور و در ميان اپوزيسيون است" و آن را مجموعه ای از "بريدگان حزب توده و حافظ منافع مجاهدين انقلاب" معرفی كرد. (دريچه 13/10/81)

دوران رايزنی پيك نت با وليعهد پا درهوای ايران، برای گرفتن سوبسيد مالی و خوردن چند لقمه "رانت" به اين ترتيب پايان يافت و هرچه رشته شده بود، پنبه شد!

اميد كاركنان پيك آن بود كه دوباره علوی تبار را به سر كارش برگردانند، چون با مديريتش آشنائی پيدا كرده بودند، اما اين بار يك چريك پير مذهبی را رئيس پيك كردند. چريكی كه بجای كاپشن سبز امريكائی دوران انقلاب، حالا ديگر سالهاست مثل بقيه چريك های پير حكومتی كت و شلوارهای خوش دوخت به تن می كند و روی صندلی مديريت مجلس محكم می نشيند. سايت های امنيتی تهران حداقل انتظارات خود از مدير جديداعلام داشتند: "از بهزاد نبوی بايد خواست جلوی عمليات روانی و انتشار شايعات را در سايت  پيك نت بگيرد" ("يه‌خبر" 14/10/81)

عبدی كه به غضب الهی گرفتار آمد، بازجوهای محترم، كه بدنبال بهانه ای برای دستگيری عليرضا علوی تبار بودند، ملاحظه آغاز مديريت نايب رئيس مجلس را نكرده و يك گيری هم سر "پيك نت" به عبدی دادند و يا به بهانه عبدی به نبوی و كاركنان پيك دادند!

"يه خبر" با طرح اين پرسش كه "صاحب سايت پيك نت كيست؟" نوشت"

 "عباس عبدی گفته است سايت اينترنتی پيك نت متعلق به سازمان مجاهدين انقلاب است.اين سايت  تندترين حملات را عليه رهبری در مدت فعاليت خود داشته است. عباس عبدی همچنين گفته است سايت امروز را علوی تبار اداره می كند..."(يه‌خبر15/11/81)

 

پايان سال جنگ رواني
جدال بر سر مديريت پيك در سال 81  با اين موش و گربه بازی تمام شد. سال 82 با ورود به صحنه دو سايت جديد شروع شد:  گويای جعلی و بازتاب.

گويای جعلی فعاليت خود را با كشف ماهيت پيك نت آغاز كرد و بجای تغيير و تحولات در حاكميت، زمينه تغيير مديريت در پيك را در برنامه خود قرار داد. اين سايت فورا مجاهدين انقلاب اسلامی را از رهبری پيك نت خلع كرد و بجای آنها نيروهای سابق اطلاعاتی را بدين سمت منصوب كرد و نوشت :

"پيك نت كه توسط توابِين برِيده از حزب توده و نِيروهاِی سابق اطلاعاتِی كه در مِيدان هفت تِيرتهران مستقر است" منتشر می‌شود و ... (گويای جعلی 20/1/81)

با اين خبر مديريت پيك نت يكبار ديگر به داخل كشور منتقل شد و حتی ساختمانی هم برای استقرار كاركنان آن در نظر گرفتند: ساختمان روزنامه صبح امروز سابق در ميدان 7 تير! به اين ترتيب پيك نت از چنگ اپوزيسيون در آمد و بدست توابين و امنيتی ها سپرده شد! سايت جديد بازتاب كه جنگ روانی را با اخبار چكشی شروع كرده بود، نيمه پنهان خبر گويای جعلی را بارتاب داد و نوشت "سايت اينترنتی پيك نت وابسته به اصلاح‌طلبان تندرو كه می‌كوشد خود را اپوزيسيون نشان دهد...". (بازتاب 28/1/82)

درهمين روزها و ساعات كه اين سطور نوشته می‌شود و كاركنان پيك نت همچنان در بحران مديريت ثابت بسر می برند، سايت گويای قلابی نوشت:
 "آخرين اخبار حكايت از آن دارد كه با لو رفتن مكان اين سايت (درميدان 7 تير تهران) گردانندگان پيك نت تصميم گرفته اند محل اين سايت را از روزنامه توقيف شده صبح امروز به مكانی ديگر منتقل كنند و از بيم پيگيريهای قضايی اطلاعات كامپيوتری و اسناد موجود را به محل ديگری منتقل نموده اند. حال اين سوال باقی می ماند كه نقش عيسی سحرخيز و سعيد حجاريان در اين سايت چيست؟" (گويای جعلي29 / 1/82)

ما كه مديريت عيسی سحر خيز و حجاريان را تاكنون از نزديك تجربه نكرده ايم، حالا بدنبال تخليه ساختمان ميدان 7 تير كه بهرحال سرپناهی بود و محلی برای كار، مانده ايم سرگردان و نمی دانيم جل و پلاسمان را در كدام ساختمان و در كدام ميدان بايد پهن كنيم؟ مدير جديدمان چه كسی خواهد بود؟ می گويند عيسی سحرخيز از عطاءالله مهاجرانی آزادی خواه تر است و حسابش هم از هاشمی رفسنجانی جداتر. حجاريان را هم می گويند از بعد از ترور كم حوصله شده است. يكی از اين دو را مديرما خواهند كرد؟ هر دو مديرخواهند شد؟ مديرجديدی را در نظر دارند؟ قرار است در تهران بمانيم و يا به خارج برويم؟ در خارج كدام كشور را انتخاب كنيم؟ "هوسن" آلمان (بقول سايت امنيتی دريچه و يه خبر) و يا بلژيك( به قول روزنامه ياس نو) را؟ خرجمان را قرار است چه كسی بدهد؟ آلمان و بلژيك؟ و يا رضاپهلوی و يا فردی بنام "علی حسن پور، ملقب به حسين پور( به قول سايت دو قلوی دريچه و يه خبر)"

به همين دليل تصميم گرفته ايم خودمان ابتكار عمل را بدست گرفته و اين آگهی پذيرش مديريت بدهيم.
  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی