ايران

پيك

                         

دو ديدگاه برای نجات كشور تا پيش از افتادن ابتكار عمل بدست امريكا و خاتمه بخشيدن به توطئه های مخالفان اصلاحات: 1- خروج از جبهه دوم خرداد و رفتن به سوی جلب حمايت مردم 2- تصفيه اين جبهه و مردمی كردن جبهه دوم خرداد!

خانه تكانی ناگزير
در جبهه اصلاحات

 

يورش سيستماتيك مافيای قدرت به جنبش اصلاحات و اختلافات اجتناب ناپذير سياسی در جبهه دوم خرداد كه ريشه آن به وابستگی های اقتصادی در جمهوری اسلامی باز می گردد، سرانجام با دو حادثه مهم به لحظه تصميم گيری از سوی طرفداران اصلاحات در حاكميت جمهوری اسلامی رسيده است.

نتيجه انتخابات شوراها و خطر بسيار مهم خالی شدن پشت اين اصلاح طلبان از حمايت مردمی و تشديد توطئه های نظامی امريكا در منطقه كه چشم اميد به شكست اصلاحات و ادامه يورش جناح راست به اصلاحات دوخته است.

در اين ميان بخشی از سر بدون بدنه اجتماعی جبهه دوم خرداد، يعنی كارگزاران سازندگی در پی جداسازی آشكار صف خود از صف اصلاحات و پيوستن به جناح راست اند و بخش ديگری از جبهه دوم خرداد كه از بدنه اجتماعی مهمی برخوردار است، از موضع ضرورت جدائی از نيروهای متزلزل و  قدرت طلب جبهه دوم خرداد حساب خود را از اين جبهه جدا كرده اند. دفتر تحكيم وحدت.

دفتر تحكيم وحدت جبهه نوينی را پيشنهاد كرده است با نام "دمكراسی خواهی” كه معتقداست چنين خواست و شعاری با حمايت مردم روبرو خواهد شد و كارگزاران سازندگی درانتظار لحظه مانور سياسی برای بدست گرفتن ابتكار عمل در سازش كامل با امريكا و قرار گرفتن در ركاب جناح راست است.

اكنون، علاوه بر دو گرايش فوق اما متاثر از همان عواملی كه موجب جدائی دفتر تحكيم وحدت و حتی كارگزاران سازندگی ازجبهه دوم خرداد شده، كسانی مانند "عليرضا علوی تبار" يك خانه تكانی را در جبهه دوم خرداد پيشنهاد می كنند. آنها كه عليرضا علوی تبار به نمايندگی از آنها پيشنهاد طرح می كند، بر خلاف دفتر تحكيم وحدت طرفدار خروج از جبهه دوم خرداد نيستند، اما از تصفيه كامل اين جبهه، انتخاب شعار و تدوين برنامه حداقل، گشايش درهای جبهه به روی نيروهای خارج از حاكميت و بی پروائی در بيان ديدگاه های خويش و رفتن به سوی مردم را پيشنهاد می كنند.

به اين ترتيب، لحظات تصميم گيری قطعی فرا رسيده است. چه برای ماندن در جبهه دوم خرداد و چه برای خروج از آن، چرا كه كسب دوباره حمايت مردمی در گرو يك اقدام جسورانه است. همچنان كه شكست و حذف از صحنه سياسی ادامه فلج سياسی است.

آنها كه هنوز در جبهه دوم خرداد مانده اند و مانند كارگزاران و تحكيم وحدت حساب خود را از اين دو جريان جدا نكرده اند، به گونه ای سخن می گويند كه بموجب آن خاتمی می تواند و بايد همراه آنها به قيام عليه جناح راست و مخالف اصلاحات برخيزد. مقاله عليرضا علوی تبار كه در همين شماره پيك آن را می خوانيد همين مضمون را دارد.

دو مقاله و مصاحبه عليرضا علوی تبار و رضوی فقيه، اولی از طرفداران ماندن در جبهه دوم خرداد اما ايجاد تحول بنيادين در آن و دومی از گروه طرفدار جدائی از جبهه دوم خرداد و اعلام صف مستقل اصلاحات در اين شماره پيك منتشر شده است تا صف بندی ها با دقت بيشتری مطالعه و بررسی شود.

مصاحبه رضوی فقيه، پيشتر در پيك منتشر شده بود و به همين دليل چكيده رئوس آن اينك منتشر می شود. علاقمندان به اطلاع كامل از نظرات تحكيم وحدت و رضوی فقيه می توانند به سايت تازه تاسيس "تحكيم دمكراسی” مراجعه كنند كه با انتشار مشروح مصاحبه رضوی فقيه كار خود را آغاز كرده است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی