سخن روز

پيك

                         

پاسخ محمد خاتمی

به دو پيشنهاد ناشيانه

 

محمد خاتمی در يك گفتگو كوتاه با خبرنگاران، كه پس از جلسه هيات دولت صورت گرفت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران پيرامون روابط ايران و امريكا كه با اشاره به پيشنهاد هاشمی رفسنجانی (رفراندوم برای مناسبات با امريكا) از او سئوال شده بود گفت:
«اين يك تصميم تخصصی است و مراجع تصميم‌گيری آن مشخص می‌باشد. البته ما هر تصميمی كه می‌گيريم بايد ملت در جريان آن باشد و آن را بپذيرد اما «رفراندوم در روابط خارجی معنا ندارد.»
خاتمی در بخش ديگری از اين مصاحبه در مورد روابط ايران و آمريكا گفت: «ما هرگز از تشنج استقبال نمی‌كنيم. آمريكا به ملت ايران بد كرده است، اما شايد وضعيت تازه‌ای پيش آيد كه بتوانيم در مسير مناسب‌تری گام برداريم.»
وی در عين حال، بار ديگر مخالفت صريح ايران با حمله نظامی به عراق را تكرار و تهديد ايران و سوريه توسط مقام‌های آمريكا را نيز «اشتباهی بزرگ و بدون اساس» معرفی كرد.
خاتمی در بخش ديگری از اين مصاحبه كوتاه اما صريح در مخالفت با نظرات هاشمی رفسنجانی و محسن رضائی دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت: «ايران از سوريه دفاع می‌كند اما اين دفاع، نظامی نخواهد بود.»
محسن رضائی در آخرين اظهارات ضد و نقيض روزهای اخير خود از يك طرف مطالبی را طرح كرده كه در عمل كمك به امريكا برای تبليغات عليه سوريه  و از طرف ديگر اعلام حمايت نظامی از سوريه در صورت حمله امريكا به اين كشور بوده است.
مخالفت خاتمی با رفراندوم برای مناسبات با امريكا نيز در روزهای اخير نه تنها امر قابل انتظاری بود بلكه محافل سياسی كشور در انتظار آن بودند، زيرا طرح رفراندوم از سوی هاشمی رفسنجانی پيشنهادی بود كه امريكا می توانست سريعا از آن استفاده كرده و خواهان چنين رفراندومی شده و هر نوع  مذاكرات مستقيم  و رسمی با دولت  را موكول به نتيجه اين رفراندوم كند. از طرف ديگر، در صورت برگزاری اين رفراندوم و اعلام نتيجه آن كه قطعا به سود برقرار اين مناسبات  خواهد بود، امريكا مشروعيت مداخله مستقيم در امور داخلی ايران را بدست می آورد و حمايت از آن را مستند به نتيجه چنين رفراندومی اعلام خواهد كرد. بنابر همين نتايج و نگرانی ها بود كه مخالفت خاتمی با چنين پيشنهادی با استقبال محافل سياسی ايران روبرو شد.همينگونه است رد مسئله حمايت نظامی از سوريه در صورت حمله نظامی امريكا به اين كشور كه بصورتی بسيار تحريك آميز از سوی محسن رضائی مطرح شده بود. چرا كه، اعلام چنين حمايتی عملا  بدان معنا بود كه امريكا يا در صورت حمله نظامی محدود و يا وسيع به سوريه، ايران را هم مورد تهاجم نظامی قرار دهد و دليل آن را اتحاد نظامی ايران و سوريه اعلام دارد و يا سمت و سوی تبليغات كنونی عليه سوريه را متوجه ايران كرده و بتدريج ايران را برای گسترش دامنه جنگ در منطقه در اولويت قرار دهد.
اعلام تخاصم ميان ايران و امريكا در حكم عباس عبدی كه نمی تواند در چنين شرايطی بدون محاسبات ويژه از سوی قوه قضائيه اعلام شده باشد نيز بخش ديگری از سناريوئی است كه توسط محافل مخالف اصلاحات و طرفدار نظامی اعلام كردن شرايط در كشور پيش برده می شود.
 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی